Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 21.07.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

NOVO RRF magazin broj 2

 Izašao je  novi broj časopisa RRF magazin broj 2.  
Kompletan sadržaj časopisa možete pogledatiovom  sajtu  u sekciji "Izdavačka djelatnost".  
Između ostalih tekstova vašoj pažnji preporučujemo:    
·         O početku predstojeće primjene MSFI 16 LIZINZI 
  
Autor:  Radojko BOŠKOVIĆ  

§ 
MSFI 15  – Prihodi od ugovora sa kupcima “se zvanično ne primjenjuju kad’ će ne znamao”
Autor: Rade ŠĆEKIĆ  

·        
Oporezivanje prometa nepokretnosti

Autor:  Milan R. IVANOVIĆ  

§ 
Osnovice I stope plaćanja doprinosa za penzijsko I invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih djelatnosti

Autor:  Jovo PAJOVIĆ Detaljnije...

Objavljeno: 09.07.2021 Kategorija: Nove i hitne informacije

Škola za sticanje zvanja "RAČUNOVOĐA" - SEPTEMBAR 2021.

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po LICENCIRANOM PROGRAMU  Ministarstva prosvjete,  organizuje  novi ciklus obuke  za sticanje profesionalnog zvanja "RAČUNOVOĐA ".
Obuka Računovođa je namijenjena licima koja žele da steknu ili usavrše znanja iz oblasti računovodstva u malim i srednjim preduzećima, nezavisno od prethodnog radnog iskustva.
Predavanja su podijeljena na teorijska predavanja, vježbe i praktičan rad po principu 2+2+2 (dva časa predavanja, dva časa vježbi i 2 časa praktičnog rada u računovodstvenom programu). U obuci su uključeni svi segmenti računovodstvenih poslova od registracije preduzeća, evidentiranja knjigovodstvenih promjena zaključno sa izradom završnog računa.  
 

Detaljniji program obuke možete pronaći ovdje.
 

Uslovi za prijavljivanje: Minimum završena četvorogodišnja srednja škola.

Za zvanje Računovodstveni tehničar (računovođa) predviđeno je polaganje 5 ispita:

Ispiti su sledeći:
1.       Privredno pravo,
2.       Javne finansije (Poreski sistem),
3.       Finansijsko računovodstvo,
4.       Evidencija poslovnih promjena i
5.       Sastavljanje finansijskih iskaza.


Kandidati koji su na Fakultetu položili neke od navedenih predmeta, koji su kompatibilni sa predmetima predvidjenim obukom, mogu da predaju Molbu za priznavanje položenih ispita.      

Predvidjeno trajanje obuke je četri mjeseca (14 nedjelja predavanja i dvije nedjelje za polaganje ispita u redovnom i popravnom roku). Cijena obuke Računovođa iznosi 500,00 eura i svi kandidati plaćanje mogu izvršiti u četri jednake mjesečne rate za vrijeme trajanja obuke. U iznos obuke su uključeni troškovi nastave, polaganja ispita kao i literatura i usb sa demo verzijom računovodstvenog programa na kojem će se odrađivati vježbe.  

Za prijavljivanje na obuku, potrebno je da ispunite Prijavu za školu i ispunjen obrazac da pošaljete u word ili pdf formatu na e-mail adresu  irrcg@irrcg.co.me.
 

Pored Prijave za školu, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
·         kandidati sa završenom srednjom školom-potrebno je dostaviti diplomu završene srednje škole;
·         kandidati sa završenim fakultetom- Uvjerenje o završenim akademskim studijama ili kopija diplome, Uvjerenje o položenim ispitima, Molbu za priznavanje ispita za svaki ispit pojedinačno;  
Svu dokumentaciju možete dostaviti u pdf formatu, skenirano na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me.  
Početak obuke planiran je za prvu polovinu septembra.
Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na e-mail adresu  irrcg@irrcg.co.me ili na kontakt telefon 020/227-708.
Detaljnije...

Objavljeno: 08.07.2021 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja "OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA"-SEPTEMBAR 2021.

Institut računovođa i revizora Crne Gore organizuje stručnu obuku za sticanje profesionalnog zvanja ’’OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA’’    

Uslovi za prijavljivanje:      

·         Visoka školska  sprema i najmanje  tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja; 
·         ili završena visoka škola u trogodišnjem trajanju i najmanje  četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
·         ili završena viša škola u dvogodišnjem trajanju i najmanje  pet godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;  

Kandidati koji su na Institutu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), za zvanje Ovlašćeni računovođa predviđeno je polaganje 5 ispita i to:

1.       Finansijski menadžment i kontrola, 
2.       Upravljanje kadrovima, 
3.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo), 
4.       Informacioni sistemi, 
5.       Revizija i finansijsko izvještavanje. 

Za polaznike koji nijesu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), a direktno bi polagali za ovlašćenog računovođu predviđeno je polaganje sledećih ispita:  

   
1.       Privredno pravo,
2.       Javne finansije (Poreski sistem),
3.       Finansijsko računovodstvo,
4.       Evidencija poslovnih promjena i sasatavljanje finansijskih iskaza,
5.       Finansijski menadžment i kontrola, 
6.       Upravljanje kadrovima, 
7.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo), 
8.       Informacioni sistemi, 
9.       Revizija i finansijsko izvještavanje. 

Institut priznaje ispite koji su položeni na fakultetu, o čemu odlučuje Komisija za edukaciju na osnovu dostavljene dokumentacije i uvrdjuje kompatibilnost položenih ispita sa ispitima predvidjenih obukom.

 Za prijavljivanje na obuku, potrebno je da ispunite    Prijavu za školu   i ispunjen obrazac da pošaljete u word ili pdf formatu na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me.  
Pored prijave za školu, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: 

1) Kopiju diplome ili Uvjerenje o završenim akademskim studijama
2) Uvjerenje o položenim ispitima 
3) Dokaz o praktičnom iskustvu minimum 3 godine

4) Molbu za priznavanje položenih ispita (za svaki predmet pojedinačno, za predmete koje ste polagali na Fakultetu i kompatibilni su sa predmetima koji su predvidjeni programom obuke)
5) Silabuse/nastavne programe za predmete za koje prilažete Molbu za priznavanje položenih ispita;  

 Dokaz da ste radili na računovodstvenim poslovima minimum 3 godine može biti potvrda od poslodavca u kojoj stoji navedeno da ste obavljali računovodstvene poslove (ako ste učestvovali u izradi završnog računa obavezno navesti) ili kopija ugovora o radu.

Kompletnu dokumentaciju možete dostaviti skeniranu u pdf formatu na e-mail adresu 
irrcg@irrcg.co.me.
 

Cijena obuke za zvanje "ovlašćeni računovođa" iznosi 500,00 eura. Svi kandidati plaćanje mogu da izvrše u 4 jednake mjesečne rate za vrijeme trajanja obuke.  
Planirano je da obuka počne u drugoj polovini septembra mjeseca.
Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me ili na kontakt telefon 020/227-708.

Detaljnije...