Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Specijalistički

Kontinuirana edukacija obveznika o primjeni ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CG  20.12.2019. godine u hotelu ‘’HILTON’’ Podgorica organizuje,  
SEMINAR    
KONTINUIRANA EDUKACIJA OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA  
Na seminaru će biti obrađena sledeća pitanja:  
1.            Primjena EU Direktiva u oblasti sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Predavač: Wim Gohres-expert iz PWC- Holandija.  
2.            Odredjenje stvarnog vlasništva. Predavač: Sava Lukić-Finexpertiza-Beograd.  
3.            Upiustvo za procjenu rizika sa preporukama za prijavljivanje sumnjivih transakcija i lica. Preavač: Milan Radulović-Direkcija za nadzor sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma.  
Odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list CG", br. 33/14, 44/18) svaki obveznik (privredna društva, pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju djelatnost određenu članom 4)  je dužan da:  
•             organizuje redovno stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih-(član 6)
•             sačini i redovno inovira listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija; (član 6)
•             obveznik, advokat i notar dužni su da obezbijede redovno stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. (član 47)
•             obveznik je dužan da, u roku od 60 dana od dana osnivanja, izradi analizu rizika kojom utvrđuje procjenu rizičnosti pojedinog klijenta, grupe klijenata, države ili geografskog područja, poslovnog odnosa, transakcije ili proizvoda, usluga i distributivnih kanala u vezi mogućnosti zloupotrebe u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma i da je redovno ažurira najmanje jednom godišnje i čuva u skladu sa ovim zakonom. (član 7)    
UČESNIKU SEMINARA SE IZDAJE SERTIFIKAT KAO DOKAZ KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA NAREDNU GODINU

Programa rada 20.12.2019.