Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Osnivanje

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po novom Zakonu o računovodstvu i reviziji Crne Gore konstituisan na osnivačkoj sjednici 18. aprila 2002. godine kao nezavisana profesionalna organizacija računovođa i revizora koja je organizovana na principu samoregulacije kroz komisije, komitete i odbore. Izabran je privremeni Upravni odbor od 11 članova i Privremeni izvršni komitet od 3 člana: predsjednika i dva potpredsjednika koji predstavljaju upravu Instituta. Organizacija Instituta data je članom 17 Zakona o računovodstvu i reviziji Crne Gore ("Sl.list 6/02). Stalni upravni odbor formiran je na prvoj sjednici Skupštine Instituta koja je održana 14.aprila 2004 godine Stalni upravni odbor broji 15 članova od čega je 5 imenovanih, a 10 izabranih. 

Institut računovođa i revizora Crne Gore registrovan je 22.07.2002. godine i upisan u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod brojem 8-000273/001. Osnivači Instituta su: Savez računovođa i revizora Crne Gore i Crnogorsko udruženje radnika računovodstvene i finansijske struke. 

Ciljevi

Ciljevi Instituta su:

1) da promoviše i unapređuje znanje, sposobnost i stručnost svojih članova u poslovima računovodstva i revizije;
2) da ustanovljava kvalifikacije za priznanje članstva i nastavak članstva u Institutu,
3) da njegovi članovi ustanovljavaju i unapređuju praksu računovodstva i revizije, uključujući njihovu kompetentnost i spremnost za stručno obavljanje poslova, vođenje, kao i ustanovljavanje i izvršavanje profesionalnih standarda, i
4) da zastupa interese svojih članova.

Oblast djelovanja

Institut naročito obavlja sledeće poslove:

1) Implementira primjenu svjetskih standarda iz oblasti računovodstva i revizije i usavršava ih u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardifma i Međunarodnim standardima revizije izdatih od strane IFAC-a .
2) Vrši istraživanja od značaja za revzoj računovodstva i revizije, radi usklađivanja sa dostignućima u tim oblastima.
3) Obučava kadrove za rad na poslovima računovodstva i revizije.
4) Organizuje i sprovodi isplate za sticanje profesionalnih zvanja u računovodstvu i reviziji.
5) Izdaje odgovarajuće isprave o stečenim zvanjima (certifikate, uvjerenja), kao i dozvole za rad računovodstva u okviru skvojih ovlašćenja.
6) Izdaje stručne publikacije od značaja za obavljanje poslova računovodstva i revizije.
7) Vrši primjenu Kodeksa etike za profesionalne računovodstvene eksperte, koji je izdala Međunarodna federacija računovođa (IFAC).
8) Obavlja i druge poslove koji proizilaze iz ovlašćenja utvrđenih Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore i Statutom Institua.

Organizacija

Institut je organizovan kao ustanova tako da ima Skupštinu, Upravni odbor, Izvršni komitet, Izvršnog direktora i dva menadžera. Aktivnost Instituta će se, svakako, odvijati kroz rad komisija, Izvršnog komiteta i administracije Instituta.

Institut je jedinstvena samoregulativna organizacija koju čine uprava, podružnice i administracija Instituta. 

1. Upravu čine: Upravni odbor, njegove komisije i izvršni direktor.

1.1. Podružnice Instituta su teritorijalne jedinice Instituta, organizovane u lokalnim samoupravama. Podružnice Instituta čine članovi Instituta, organizovani na teritorijama lokalnih samouprava koje su formirane odlukom Skupštine Instituta.

1.2. Administraciju Instituta čine zaposleni u Institutu, aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 8 zaposlenih:
- izvršni direktor
- generalni menadžer
- poslovni sekretar
- menadžer za izdavaštvo, seminare i usluge članstvu
- menadžer za obrazovanje i certifikate
- administrator menadžera za izdavaštvo, seminare i usluge članstvu
- pomoćnik menadžera za obrazovanje i certifikate
- tehnički sekretar
- kafe kuvarica i higijeničarka

Organizacionu šemu Instituta čine i komisije:
- Komisija za računovodstvene i revizorske poslove
- Komisija za etiku
- Komisija za poresku politiku
- Komisija za izdavaštvo
- Komisija za seminare
- Komisija za obrazovanje
- Komisija za certifikate
- Komisija za procjenjivanje
- Disciplinska komisija

Pored stalnih komisija, Upravni odbor može formirati komisije privremenog karaktera za razmatranje određenog projekta ili pitanja.

2. Organi Instituta su:
1) Skupština,
2) Upravni odbor,
3) Izvršni komitet,
4) Komisije i
5) Izvršni direktor.

U slučaju potrebe mogu se formirati i drugi organi Instituta.

Funckija instituta

Glavni razlog za osnivanje jedne samoregulativne računovodstvene profesije je zaštita javnosti. Početna zaštita je u činjenici da su svi članovi Instituta ispunili iste uslove certifikacije.

Pored toga, Institut ima međunarodni Kodeks etike kao i Pravila profesionalnog ponašanja. Bilo koje nepoštovanje Kodeksa ili Pravila rezultira disciplinskim mjerama nad članom. Raspon mjera je od opomene do isključenje člana iz Instituta. Bilo koji građanin ili pravno lice može izjaviti pisani prigovor ukoliko njihov računovođa ili revizor ne pruža profesionalne usluge u skladu sa Kodeksom ili Pravilima.

Drugi aspekt javne zaštite je struktura Upravnog odbora Instituta. Upravni odbor je sastavljen od članova Instituta i članova koji su nominovani od strane Centralne banke, Komisije za hartije od vrijednosti, Ministarstva finansija, Montenegro biznis alijanse i Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Nijedan od ovih imenovanih članova Upravnog odbora ne može biti član Instituta. Njihova uloga je dvostruka. Oni pomažu Institutu da razumije potrebe korisnika računovodstvenih podataka. Oni takođe, u ime šire javnosti, osiguravaju da Institut ne djeluje na način koji je štetan za građane.

Institutu je dodijeljena veoma važna uloga u reformi crnogorske ekonomije. On mora obezbjediti implementaciju kao i održanje poštenih, transparentnih i visokih standarda obrazovanja i certifikacije. On takođe mora obezbjediti da se javnost zaštiti od članova koji ne ispunjavaju visoke standarde etike i pravila ponašanja Instituta. Institut će blisko sarađivati sa privrednim društvima i poslovnom zajednicom da se olakša uspjeh crnogorskih preduzeća.