Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Aktuelnosti

Objavljeno: 20.04.2021 Kategorija: Novi i aktuelni obrasci

Sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) - webinar-konsultacije

Institut računovođa i revizora Crne Gore će u utorak, 20.04.2021. godine organizovati webinar - konsultacije sa članovima na temu:
 Sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL).
Webinar će se održati online putem Zoom platforme, sa početkom u 10.00 h.
  Stručna služba sa saradnicma Instituta će u navedenom terminu odgovarati na pitanja članova.
 Sva pitanja je potrebno dostaviti na e-mail adresu Instituta irrcg@irrcg.co.me.  
Na pitanja ćemo odgovarati shodno prethodnom grupisanju prema sledećim oblastima:  
·         Oblast obveznika i sastavljanja godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica – Rade Šćekić  

·        
Oporezivanje fizičkih lica po osnovu prihoda ostvarenih izvan Crne Gore i prihoda od imovine fizičkih lica – Milan R. Ivanović

·         Prihodi od autorskih i srodnih prava, patenta, žiga i prihodi samostalnih stručnjaka u kulturi u prijavi poreza na dohodak fizičkih lica – Omer Cikotić  
·         Oporezivanje dohotka fizičkih lica ostvarenog iz prihoda od sportske djelatnosti – Radojko Bošković  
·         Porez na dohodak fizičkih lica na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka – Ljatifa Deljanin  

Učešće na webinaru za sve članove Instituta koji su uredno izmirili obaveze plaćanja članarine za 2021. godinu je besplatno. Napominjemo da je prijavljivanje zainteresovanih, za učešće na webinaru, obavezno.
Prijave slati  na e-mai adresu  irrcg@irrcg.co.me, radi dobijanja instrukcija za prijavljivanje.   Za sve ostale zainteresovane učesnike, iznos kotizacije je  20 €.
Uplatu kotizacije/članarine za 2021.godinu možete izvršiti na sljedeće žiro računa Instituta:

·         CKB banka 510-205458-04;
·         Hipotekarna banka 520-402105-52;   

Objavljeno: 13.04.2021 Kategorija: Nove i hitne informacije

NOVO - PORESKI SAVJETNIK BROJ 1

Ovih dana izlazi novi broj časopisa  Poreski savjetnik  broj 1.
Sadržaj tema obrađenih u  časopisa možete pogledati   ovdje    ili u sekciji "Izdavačka djelatnost".  

Između ostalih tekstova vašoj pažnji preporučujemo:

§  Sastavljanje I dostavljanje poresko prijave po osnovu p’rihoda od samostalne djelatnosti
Autor: Rade ŠĆEKIĆ  

§ 
Oporezivanje prihoda od imovine fizičkih lica

Autor:  Milan R. IVANOVIĆ 

§ 
Prihodi od autorskih i srodnih prava, žiga i prihodi od samostalnih stručnjaka u kulturi u prijavi poreza na dohodak fizičkih lica za 2020. godinu   
Autor:  Omer CIKOTIĆ

§ 
Oporezivanje dohodka fizičkih lica ostvarenog iz prihoda od sportskih djelatnosti
Autor:  Radojko BOŠKOVIĆ  

§ 
Porez na dohodak fizičkih lica na prihode ostvarene po osnovu kapitalne dobiti
Autor:  Ljatifa DELJANIN

Objavljeno: 15.03.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

NOVO RRF magazin broj 1

 Izašao je  novi broj časopisa RRF magazin broj 1.  
Kompletan sadržaj časopisa možete pogledatiovom  sajtu  u sekciji "Izdavačka djelatnost".  
Između ostalih tekstova vašoj pažnji preporučujemo:    
·         Sastavljanje iskaza o ukupnom rezultatu – Bilans uspjeha.
Autor: Rade ŠĆEKIĆ  
·         Sastavljanje iskaza o finansijskoj poziciji /Bilans stanja/ na dan 31.12.2020. godine.
Autor: Ljatifa Deljanin  
·         Sastavljanje iskaza o tokovima gotovine.
Autor: Radojko Bošković     S poštovanjem, IRRCG

Objavljeno: 08.03.2021 Kategorija: Novi i aktuelni obrasci

Novi broj časopisa - PORESKI SAVJETNIK broj 4

Ovih dana izlazi novi broj časopisa  Poreski savjetnik   broj 4.
Sadržaj tema obrađenih u  časopisa možete pogledati    u sekciji "Izdavačka djelatnost".  
Između ostalih tekstova vašoj pažnji preporučujemo:

*  Prijava poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu.
           Autor:  Rade ŠĆEKIĆ  
*  Amortizacija za svrhu utvrđivanja oporezive dobiti pravnih lica.
         Autor:  Radojko BOŠKOVIĆ  
*  Odloženi porezi u skladu sa MRS 12.  
        Autor:  Rade ŠĆEKIĆ 
*  Zakon o privrednim društvima Crne Gore.     
         Autor:  Dr Mirko VASILJEVIĆ

Objavljeno: 08.02.2021 Kategorija: Nove i hitne informacije

Škola za sticanje zvanja "RAČUNOVOĐA" - MART 2021.

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po LICENCIRANOM PROGRAMU  Ministarstva prosvjete,  organizuje  novi ciklus obuke  za sticanje profesionalnog zvanja "RAČUNOVOĐA ".
Obuka Računovođa je namijenjena licima koja žele da steknu ili usavrše znanja iz oblasti računovodstva u malim i srednjim preduzećima, nezavisno od prethodnog radnog iskustva.
Predavanja su podijeljena na teorijska predavanja, vježbe i praktičan rad po principu 2+2+2 (dva časa predavanja, dva časa vježbi i 2 časa praktičnog rada u računovodstvenom programu). U obuci su uključeni svi segmenti računovodstvenih poslova od registracije preduzeća, evidentiranja knjigovodstvenih promjena zaključno sa izradom završnog računa.  
 

Detaljniji program obuke možete pronaći ovdje.
 

Uslovi za prijavljivanje: Minimum završena četvorogodišnja srednja škola.

Za zvanje Računovodstveni tehničar (računovođa) predviđeno je polaganje 5 ispita:

Ispiti su sledeći:
1.       Privredno pravo,
2.       Javne finansije (Poreski sistem),
3.       Finansijsko računovodstvo,
4.       Evidencija poslovnih promjena i
5.       Sastavljanje finansijskih iskaza.


Kandidati koji su na Fakultetu položili neke od navedenih predmeta, koji su kompatibilni sa predmetima predvidjenim obukom, mogu da predaju Molbu za priznavanje položenih ispita.      

Predvidjeno trajanje obuke je četri mjeseca (14 nedjelja predavanja i dvije nedjelje za polaganje ispita u redovnom i popravnom roku). Cijena obuke Računovođa iznosi 500,00 eura i svi kandidati plaćanje mogu izvršiti u četri jednake mjesečne rate za vrijeme trajanja obuke. U iznos obuke su uključeni troškovi nastave, polaganja ispita kao i literatura i usb sa demo snimkom računovodstvenog programa na kojem će se odrađivati vježbe.  

Za prijavljivanje na obuku, potrebno je da ispunite Prijavu za školu i ispunjen obrazac da pošaljete u word ili pdf formatu na e-mail adresu  irrcg@irrcg.co.me.
 

Pored Prijave za školu, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
·         kandidati sa završenom srednjom školom-potrebno je dostaviti diplomu završene srednje škole;
·         kandidati sa završenim fakultetom- Uvjerenje o završenim akademskim studijama ili kopija diplome, Uvjerenje o položenim ispitima, Molbu za priznavanje ispita za svaki ispit pojedinačno;  
Svu dokumentaciju možete dostaviti u pdf formatu, skenirano na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me.  
Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na e-mail adresu  irrcg@irrcg.co.me ili na kontakt telefon 020/227-708.

Objavljeno: 07.02.2021 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja "OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA"-MART 2021.

Institut računovođa i revizora Crne Gore organizuje stručnu obuku za sticanje profesionalnog zvanja ’’OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA’’    

Uslovi za prijavljivanje:      

·         Visoka školska  sprema i najmanje  tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja; 
·         ili završena visoka škola u trogodišnjem trajanju i najmanje  četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
·         ili završena viša škola u dvogodišnjem trajanju i najmanje  pet godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;  

Kandidati koji su na Institutu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), za zvanje Ovlašćeni računovođa predviđeno je polaganje 5 ispita i to:

1.       Finansijski menadžment i kontrola, 
2.       Upravljanje kadrovima, 
3.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo), 
4.       Informacioni sistemi, 
5.       Revizija i finansijsko izvještavanje. 

Za polaznike koji nijesu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), a direktno bi polagali za ovlašćenog računovođu predviđeno je polaganje sledećih ispita:  

   
1.       Privredno pravo,
2.       Javne finansije (Poreski sistem),
3.       Finansijsko računovodstvo,
4.       Evidencija poslovnih promjena i sasatavljanje finansijskih iskaza,
5.       Finansijski menadžment i kontrola, 
6.       Upravljanje kadrovima, 
7.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo), 
8.       Informacioni sistemi, 
9.       Revizija i finansijsko izvještavanje. 

Institut priznaje ispite koji su položeni na fakultetu, o čemu odlučuje Komisija za edukaciju na osnovu dostavljene dokumentacije i uvrdjuje kompatibilnost položenih ispita sa ispitima predvidjenih obukom.

 Za prijavljivanje na obuku, potrebno je da ispunite    Prijavu za školu   i ispunjen obrazac da pošaljete u word ili pdf formatu na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me.  
Pored prijave za školu, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: 

1) Kopiju diplome ili Uvjerenje o završenim akademskim studijama
2) Uvjerenje o položenim ispitima 
3) Dokaz o praktičnom iskustvu minimum 3 godine

4) Molbu za priznavanje položenih ispita (za svaki predmet pojedinačno, za predmete koje ste polagali na Fakultetu i kompatibilni su sa predmetima koji su predvidjeni programom obuke)
5) Silabuse/nastavne programe za predmete za koje prilažete Molbu za priznavanje položenih ispita;  

 Dokaz da ste radili na računovodstvenim poslovima minimum 3 godine može biti potvrda od poslodavca u kojoj stoji navedeno da ste obavljali računovodstvene poslove (ako ste učestvovali u izradi završnog računa obavezno navesti) ili kopija ugovora o radu.

Kompletnu dokumentaciju možete dostaviti skeniranu u pdf formatu na e-mail adresu 
irrcg@irrcg.co.me.
 

Cijena obuke za zvanje "ovlašćeni računovođa" iznosi 700,00 eura, dok za kandidate koji su prethodno stekli zvanje "računovođa" kod IRRCG iznosi 500,00 eura. Svi kandidati plaćanje mogu da izvrše u 4 jednake mjesečne rate za vrijeme trajanja obuke.   Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me ili na kontakt telefon 020/227-708.

Objavljeno: 21.11.2020 Kategorija: Nove i hitne informacije

NOVOSTI IZ IFAC-a 11/2020

Novosti iz IFAC-a
 
KEVIN DENSI JE PO DRUGI PUT IZABRAN ZA IZVRŠNOG DIREKTORA IFAC-A  
Međunarodna federacija računovođa (IFAC) saopštila je da će Kevin Densi ostati na mjestu izvršnog direktora organizacije i u drugom mandatu, koji će početi 1. juna 2021. i trajati do 31. maja 2024. godine.

Gospodin Densi, koji je organizaciju vodio od 2019. godine, pokazao je izuzetno liderstvo uspješno rješavajući pitanja i inicijative koje su dolazile od Monitoring grupe, Odbora za nadzor javnog interesa, Odbora za globalnu javnu politiku i nezavisnih odbora za postavljanje standarda, i istovremeno odlučno upravljajući spoljnim izazovima koje je donijela pandemija COVID-19.
„Kevinovo nepokolebljivo liderstvo u pitanjima koja trenutno utiču na računovodstvenu profesiju i IFAC-ove članove bilo je neprocenjivo“, rekao je predsjednik IFAC-a Alan Džonson. „IFAC-ova sposobnost da služi kao glas više od tri miliona profesionalnih računovođa širom svijeta je presudna za računovodstvenu profesiju i globalnu finansijsku arhitekturu, i taj glas je još jači sa Kevinom kao izvršnim direktorom.“ Gospodin Densi započeo je novu eru za IFAC u smislu zagovaranja, informisanja i angažovanja sa globalnim akterima. Od nedavnog poziva na akciju za stvaranje Međunarodnog odbora za uspostavljanje standarda održivosti, do odnosa sa OECD-om, grupom G20 i drugima, gospodin Densi je vodio IFAC u jednu novu i pozitivnu teritoriju. „Čast mi je što mogu i dalje biti u ulozi  glavnog izvršnog direktora IFAC-a“, rekao je gospodin Densi. „Iako sam zadovoljan onim što smo uspjeli da postignemo za kratko vrijeme koje sam proveo ovdje, posebno u nesvakidašnjim izazovima koje je donijela pandemija COVID-19, znam da možemo još mnogo toga da učinimo za profesionalne računovođe širom svijeta. Radujem se saradnji sa Upravnim odborom i osobljem IFAC-a kako bismo dalje unapređivali našu profesiju.“ Produženje mandata gospodina Densija objavljeno je na sastanku Savjeta IFAC-a, koje održano online od 11. do 12. novembra 2020. godine.  

IFAC JE IMENOVAO ALANA DŽONSONA ZA PREDSJEDNIKA IFAC-A
 
Asma Resmouki je imenovana za zamjenika predsjednika; Potvrđeni su novi članovi odbora i primljene nove organizacije članice
Međunarodna federacija računovođa (IFAC), glas svjetske računovodstvene profesije, objavila je da je izabrala Alana Džonsona za predsjednika te organizacije.

Gospodin Džonson će služiti dvogodišnji mandat do novembra 2022. godine, a prethodno je obavljao funkciju zamjenika predsjednika IFAC-a od novembra 2018. godine. Gospodin Džonson je počeo da radi u IFAC-u prije jednu deceniju, kada se pridružio profesionalnim računovođama u poslovnom odboru. U odbor IFAC-a izabran je 2015. godine. Od 2018. godine predsjedava IFAC-ovim odborom za planiranje i finansije, pomaže u kreiranju novog strateškog plana IFAC-a i predstavlja IFAC na međunarodnim forumima i događajima.

„IFAC, radeći u javnom interesu, igra presudnu ulogu u podršci održivom ekonomskom razvoju i razvoju međunarodnih standarda“, rekao je gospodin Džonson. „IFAC svake godine pruža stručne smjernice i savjete našim organizacijama članicama i milionima profesionalnih računovođa koje predstavljaju širom svijeta. Radujem se saradnji sa IFAC-ovim odborom, menadžmentom i organizacijama članicama kako bismo nastavili pružati ovu podršku u vrijeme nesvakidašnjih izazova.“ IFAC je takođe objavio da je Asma Resmouki imenovana za zamjenika predsjednika IFAC-a.  Gospođa Resmouki je bila u IFAC-ovom odboru od 2018. godine, a na mjestu predsjedavajućeg Odbora za upravljanje od 2019. godine. Sa preko 28 godina iskustva u profesiji, gospođa Resmouki bila je partner u reviziji u Deloitte-u i EY-u u Maroku, a bila je i potpredsjednica i predsjednica Panafričke federacije računovođa. Trenutno vodi sopstvenu firmu Resmouki Consulting.

IFAC je takođe izabrao nove članove odbora, pri čemu je i dalje ostalo da većinu članova u odboru čine žene. Novi i ponovo imenovani članovi odbora IFAC-a su: g-din Žan  Buku, Francuska, g-din Kohei Kan, Japan, Prof. KjaraMio, Italija, g-din. Atul Gupta, Indija, g-đa Tarin Rulton, Australija, i ponovo imenovani g-din Ijakob Sutar, Pakistan. Pored izbora novog rukovodstva i članova odbora, Savjet IFAC-a odobrio je i prijem novih organizacija članica i pridruženih članica. Sledeće pridružene članice IFAC-a su postale punopravne članice: Pakistanski institut za računovođe javnih finansija i Institut ovlašćenih javnih računovođa Ruande. Pored toga, dvije profesionalne računovodstvene organizacije primljene su kao pridružene članice: Mjanmarski institut ovlašćenih javnih računovođa i Institut ovlašćenih računovođa i administratora Zimbabvea.
 

Vijesti iz Odbora za međunarodne standarde revizije u uvjeravanja (IAASB)
 

IAASB JE IZDAO NOVU PUBLIKACIJU KAO PODRŠKU ZA PROCJENJIVANJE RIZIKA OD MATERIJALNO ZNAČAJNIH POGREŠNIH ISKAZIVANJA KADA SE KORISTE AUTOMATIZOVANE ALATKE I TEHNIKE
 

Radna grupa za tehnologiju pri Odboru za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IAASB) je 18. novembra 2020. godine  objavila novu publikaciju neobavezujućeg karaktera, koja sadrži najčešća pitanja vezana za korišćenje automatizovanih alatki i tehnika u identifikaciji i procjeni rizika od materijalno značajnih grešaka u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 315 (revidiran 2019. godine), Prepoznavanje i procjena rizika od materijalno značajnih  pogrešnih iskazivanja.

Ova publikacija pomaže revizorima da razumiju vrste automatizovanih alatki i tehnika koje se mogu koristiti, i kako se one mogu koristiti, u sprovođenju postupaka procjene rizika. Ona se takođe bavi razmatranjima vezanim za entitetovo korišćenje mašinskog učenja ili vještačke inteligencije prilikom sprovođenja postupaka procjene rizika.
Ova publikacija ne mijenja niti prenebregava Međunarodne standarde revizije (MSR).Čitanje ove publikacije nije zamjena za čitanje MSR-ova.  

IAASB JE OBJAVIO PUBLIKACIJU KOJA SADRŽI GLAVNE ZAKLJUČKE SA OKRUGLIH STOLOVA KOJE JE ORGANIZOVAO IAASB-A NA TEMU PREVARA I STALNOSTI POSLOVANJA
 

IAASB je 17. novembra 2020. godine objavio publikaciju koja sadrži glavne zaključke sa održana tri virtuelna okrugla stola koje je nedavno organizovao IAASB, a na kojem su učestvovali eksperti i lideri koji su istraživali pitanja i izazove vezane za prevare i stalnost poslovanja.  Ovi okrugli stolovi su se fokusirali na:

1.     Uticaj tehnološkog napretka na vršenje i otkrivanje prevara;
2.     “Neujednačena očekivanja”, ili razlike u percepciji javnosti o ulozi revizora i odgovornosti revizora u pogledu utvrđivanja prevara i pitanja stalnosti poslovanja; i
3.     Prevara i stalnost poslovanja u revizijama manje složenih entiteta.

Input dobijen sa ovih okruglih stolova čini jedan aspekat IAASB-ovih sveobuhvatnih aktivnosti na prikupljanju informacija vezanih za pitanja prevara i stalnost poslovanja koje će se razmatrati prilikom odlučivanja o budućim aktivnostima.
IAASB poziva sve zaintresovane stejkholdere da odgovore na povezani IAASB-ov dokument za diskusiju pod nazivom Prevara i stalnost poslovanja u reviziji finansijskih izvještaja: Istraživanje  razlika u percepcijama javnosti  o ulozi revizora i revizorove odgovornosti u reviziji finansijskih izvještaja. Odgovori se mogu slati do 1. februara 2021. godine.   

IAASB JE PRODUŽIO ROK ZA DAVANJE KOMENTARA NA DOKUMENT ZA DISKUSIJU O PREVARAMA I STALNOSTI POSLOVANJA


Teme prevare i stalnosti poslovanja su veoma važna pitanja za IAASB koja su od javnog interesa. Kako bi dali dovoljno vremena stejkholderima da odgovore na dokument za diskusiju pod nazivom Prevara i stalnost poslovanja u reviziji finansijskih izvještaja: Istraživanje  razlika u percepcijama javnosti  o ulozi revizora i revizorove odgovornosti u reviziji finansijskih izvještaja, IAASB je odlučio da produži rok za davanje komentara, i to do 1. februara 2021. godine. Ova odluka je donijeta imajući u vidu nadolazeće praznike, kao i kapacitete stejkholdera ove godine, i njihovih zahtjeva za produženje roka. Ovaj dokument za diskusiju ima za cilj da prikupi različita mišljenja od svih IAASB-ovih stejkholdera iz različitih ambijenata finansijskog izvještavanja, o ulozi revizora u pogledu prevara i stalnosti poslovanja u reviziji finansijskih izvještaja. Takođe, njegova svrha je da se dobije input od stejkholdera u vezi sa tim da li su IAASB-ovi standardi vezani za prevare i stalnost poslovanja i dalje relevantni u trenutnom okruženju. Ovi inputi, zajedno sa drugim aktivnostima na prikupljanju informacija, će informisati IAASB-ove odluke o budućim mogućim aktivnostima na ove teme.  
IAASB poziva sve zaintresovane stejkholdere da odgovore na ovaj dokument za diskusiju, uključujući investitore i druge korisnike finansijskih izvještaja, osobe zadužene za upravljanje entitetima, sastavljače finansijskih izvještaja, nacionalne postavljače standarda, profesionalne računovodstvene organizacije, profesore, regulatore, nadzorna revizorska tijela, revizore i revizorska društva, kao i druge zaintresovane strane.      

IAASB JE OBJAVIO AŽURIRANE INFORMACIJE VEZANE ZA PROJEKAT O MSR 500, REVIZIJSKI DOKAZI


Radna grupa za revizijske dokaze, pri Odboru za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IAASB), je 3. septembra 2020. godine, objavila nove informacije o projektu vezanom za Međunarodni standard revizije (MSR) 500, Revizijski dokazi. Ove informacije obuhvataju detalje o njenim aktivnostima na prikupljanju informacija,o pitanjima koja su utvrđena do sada, i o daljim aktivnostima vezanim za revizijske dokaze.

Na onovu dobijenih informacija, radna grupa za revizijske dokaze je izradila početnu listu mogućih pitanja koje je kategorizovala u tri sveobuhvatne teme: ·         Promjene u izvorima informacija i načinu na koji se informacije obrađuju, prenose i koriste.
·         Stalne promjene u tehnologiji
·         Profesionalni skepticizam.
Radna grupa za revizijske dokaze je u procesu kreiranja predloga projekta koji će IAASB razmatrati na svom sastanku u decembru 2020. godine.  

NOVI ILUSTRATIVNI PRIMJERI ZA IMPLEMENTACIJU MSR 540 (REVIDIRAN): OČEKIVANI KREDITNI GUBICI
 

Radna grupa za implementaciju Međunarodnog standarda revizije 540 (revidiran) je 31. avgusta 2020. godine objavila ilustrativne primjere za reviziju računovodstvenih procjena očekivanih kreditnih gubitaka (ECL).

Ovi primjeri pokazuju na koji način bi revizor trebalo da obrađuje određene zahtjeve u MSR 540 (revidiran). Oni su kreirani kako bi pomogli revizoru da razumije kako se MSR 540 (revidiran) može primijeniti na:
·         Međunarodni standard finansijskog izvještavanja (MSFI) 9 Umanjenje vrijednosti (ECL) – kreditna kartica
·         MSFI 9 Umanjenje vrijednosti (ECL) – značajni porast kreditnog rizika
·         MSFI 9 Umanjenje vrijednosti (ECL) – makroekonomske informacije i podaci.

Ovi primjeri ilustruju računovodstvene procjene sa promjenljivim karakteristikama i stepenima složenosti. Svaki primjer ilustruje niz zahtjeva iz MSR 540 (revidiran). Nisu svi zahtjevi obrađeni u svakom pojedinačnom primjeru, niti obuhvataju sve djelove tih zahtjeva koji su izabrani. Zahtjevi koji su izabrani za svaki pojedinačni primjer se razlikuju kako bi ilustrovali različite aspekte MSR 540 (revidiran) i kako bi se fokusirali na zahtjeve koji su najrelevantniji za ovaj primjer.
Tri ECL primjera imaju za cilj da se čitaju zajedno, pošto zahtjevi koji se obrađuju u jednom primjeru mogu takođe biti relevantni za drugi primjer. Na primjer, primjer vezan za makoroekonomske inpute i podatke, se fokusira primarno na efekte tih podataka na revizije, i ne ponavlja materijal u drugim primjerima, koji ipak može biti relevantan i generalno primjenljiv na taj primjer.
Ovi  primjeri ne čine  obavezno saopštenje Odbora za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IAASB), niti mijenjaju, proširuju  ili  imaju veće ovlašćenje od MSR ili drugih međunarodnih standarda IAASB-a. Oni nisu iscrpni i čitanje ovih primjera nije zamjena za čitanje MRS-ova.  

Vijesti
iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (IPSASB)

IPSASB JE POZDRAVIO OBJAVLJIVANJE REZULTATA ANALIZE ARANŽMANA NADZORA
 

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (IPSASB) je pozdravio nedavno objavljivanje izvještaja Odbora za javni interes (Odbor) pod nazivom Analiza aranžmana nadzora za Odbor za međunarodne računovodstvene standard za javni sektor. Ovaj izvještaj se bavi globalnim feedback-om na trenutne aranžmane i aktivnosti Odbora. Od 2015. godine, kada je formiran Odbor za javni interes, on aktivno pruža savjete i preporuke vezane za razvoj i sprovođenje IPSASB-ove strategije i program rada, kako bi osigurao da IPSASB-ove aktivnosti, proces imenovanja za njegove članove i postupke donošenja standarda odslikavaju javni interes. IPSASB je zahvalan sadašnjim i bivšim članovima Odbora na njihovim uslugama i savjetima koje su pružali, kao i organizacijama OECD, Svjetskoj banci, MMF-u, i INTOSAI, za njihovu dosadašnju i dalju podršku.

“Sprovođenje formalnih nezavisnih aranžmana nadzora od javnog interesa kroz osnivanje Odbora za javni interes je bio važan događaj za IPSASB. Tokom njegovog rada, Odbor je imao jak i pozitivan uticaj na percepciju javnosti  o legitimnosti IPSASB-a, IPSASB-ovog fokusa od javnog interesa i njegovih procesa donošenja standarda, kao i njegovog pristupa angažmanima stejkholdera.” izjavio je IPSASB-ov predsjednik Ian Carruthers.
“Oduševljen sam što su rezultati javnih konsultacija bili nadasve pozitivni u pogledu trenutnih aranžmana nadzora, kako se navodi u izvještaju“, dodao je gospodin Carruthers. „IPSASB je posvećen kontinuiranom poboljšanju i radu sa Odborom kako bi izvukao najveću korist iz tačaka identifikovanih za dalje razmatranje, čija će važnost rasti kako se usvajanje i primjena IPSAS-a u svijetu bude povećavala.”

O IPSASB-u


Odbor za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (IPSASB) radi na jačanju upravljanja javnim finansijama na globalnom nivou kroz razvoj i održavanje Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor zasnovanih na obračunskom principu (IPSAS) i drugih visokokvalitetnih smjernica za finansijsko izvještavanje, koje će koristiti vlade i drugi entiteti u javnom sektoru. Odbor takođe podiže svijest o IPSAS-ima i prednostima usvajanja obračunskog načela. Odbor dobija podršku od Azijske razvojne banke, Ovlašćenih profesionalnih računovođa Kanade, Novozelandskog odbora za eksterno izvještavanje i vlada Kanade i Novog Zelanda. Strukture i procese koji podržavaju rad IPSASB-a olakšava Međunarodna federacija računovođa (IFAC).

O Odboru za javni interes
 

IPSASB-ovo upravljanje i aktivnosti na uspostavljanju standarda nadgleda Odbor za javni interes (PIC), kako bi se osiguralo da one prate odgovarajući postupak i odražavaju javni interes. Odbor čine pojedinci sa iskustvom u javnom sektoru ili finansijskom izvještavanju, i sa profesionalnim angažmanom u organizacijama koje su zainteresovane za promociju visokokvalitetnih i međunarodno uporedivih finansijskih informacija.  

IFAC JE OBJAVIO MATERIJALE ZA OBUKU KAO PODRŠKU U PRIMJENI IPSAS-A
 

Kako bi pomogao vladama i vladinim subjektima koji žele da izvještavaju u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor zasnovanim na obračunskom načelu (IPSAS), IFAC je kreirao paket materijala za obuku, pod zajedničkim nazivom Obuka predavača: Uvod u IPSAS.

Računovodstvene informacije na osnovu obračunskog načela pružaju veću transparentnost i korisne su za odgovornost i donošenje odluka. Primjena obračunskog računovodstva u javnom sektoru važan je prioritet u mnogim jurisdikcijama, posebno jer su javne finansije sada pod sve većim nadzorom kao rezultat pandemije.
Materijali za obuku prvenstveno su usmjereni na subjekte koji trenutno koriste gotovinsku osnovu računovodstva i prelaze, ili planiraju da pređu na IPSAS koji su zasnovani na obračunskom načelu. Materijali koji su predavačima dostupni besplatno, dizajnirani su za fleksibilnu upotrebu i mogu se prilagoditi potrebama učesnika obuke.
Kurs je strukturiran kroz deset modula, od kojih je svaki podijeljen na teme koje su samostalne i mogu se održavati kao pojedinačne sesije. Teme obuke uključuju imovinu, obaveze, finansijske instrumente i prvo usvajanje IPSAS-a zasnovanih na obračunskoj osnovi. Svaki modul uključuje priručnik za obuku i prateći komplet slajdova, sa nekim modulima koji sadrže dopunski video sadržaj.  

IFAC ostaje posvećen zalaganju za snažno upravljanje javnim finansijama i podršci usvajanju i primjeni IPSAS-a. Ovi materijali za obuku treba da pomognu subjektima iz javnog sektora širom svijeta u usvajanju visokokvalitetnih računovodstvenih praksi.  

IFAC I ICAEW SU OBJAVILI DRUGI NASTAVAK EDUKATIVNE SERIJE OD ŠEST DELOVA VEZANE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA
 

Međunarodna federacija računovođa (IFAC) zajedno sa Institutom ovlašćenih računovođa Engleske i Velsa (ICAEW), 26. oktobra 2020.godine je objavila drugi dio u svojoj edukativnoj seriji pod nazivom Sprečavanje pranja novca: Osnove: 2. dio: Pristup zasnovan na riziku.

Ova publikacija je dio šestomjesečne kratke edukativne serije koja pomaže profesionalnim računovođama da poboljšaju svoje znanje u vezi sa tim kako funkcioniše pranje novca, rizici sa kojima se oni suočavaju i šta mogu učiniti da ublaže te rizike i daju pozitivan doprinos javnom interesu. Prvi dio u ovoj seriji dao je opšti pregled borbe protiv pranja novca, uključujući definiciju pranja novca i analizu ključnih pojmova koje profesionalni računovođe moraju razumjeti. Ova edukativna serija, sa fokusom na pristupačnosti i lakoći upotrebe, biće resurs za male i srednje prakse (SMPs) i računovođe koje su manje upoznate sa AML-om, dok će istovremeno pružiti smjernice onima koji traže brzo obnavljanje znanja ili reference. Ove publikacije će biti predstavljena na vebsajtu IFAC-a  i ICAEW-a i biće dostupne za besplatno preuzimanje. Da bi bila globalno relevantna, ova serija koristi kao polazište pristup zasnovan na riziku Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) - globalnog nadzornog tijela za pranje novca i finansiranje terorizma.
             

IPSASB JE PREDLOŽIO ODLAGANJE DATUMA STUPANJA NA SNAGU ZA NAJNOVIJE STANDARDE I IZMJENE STANDARDA
 

IPSASB je 6. novembra 2020. godine objavio konačno saopštenje, Covid-19: Odlaganje datuma stupanja na snagu, kojim se odlažu datumi stupanja na snagu nedavno izdatih standarda i amandmana na IPSAS za jednu godinu, tj. do 1. januara 2023. godine. Kao odgovor na globalnu pandemiju Covid-19 i izazove koje je ona stvorila, svrha ovog saopštenja je da obezbijedi stejkholderima dodatno vrijeme za njihovu implementaciju.
Standardi i amandmani koji su ovim saopštenjem obuhvaćeni su:
·         IPSAS 41, Finansijski instrumenti;
·         IPSAS 42, Socijalna davanja;
·         Dugoročni udjeli u  pridruženim preduzećima  i zajedničkim poduhvatima (amandmani na IPSAS 36) i Karakteristike  plaćanja unaprijed sa negativnom nadoknadom (amandmani na IPSAS 41);
·         Zajedničke i pojedinačne usluge (amandmani na IPSAS 19) i
·         Poboljšanja IPSAS-a, 2019.  

Vijesti iz Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA)


APESB I IESBA SARAĐUJU NA ETIČKOM UPUTSTVU ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE U OKOLNOSTIMA COVIDA-19

Članovi Odbora za profesionalne računovodstvene i etičke standarde (APESB) i  Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA) su 31. jula 2020. godine izdali novu publikaciju pod nazivom Primjena Konceptualnog okvira Etičkog kodeksa u okolnostima vezanim za COVID-19: Scenarija u oblasti poreskih usluga i usluga procjene. U ovoj publikaciji se daje uputstvo za profesionalne računovođe u primjeni konceptualnog okvira u Međunarodnom etičkom kodeksu za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde o nezavisnosti revizora) (Kodeks) tokom određenih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19. Ovo izdanje koristi četiri hipotetička scenarija koji obuhvataju usluge i aktivnosti vezane za usluge oporezivanja i procjene. Dva scenarija sadrže uputstvo za profesionalne računovođe u javnoj praksi, a dva scenarija su fokusirana na profesionalne računovođe u privredi.

Ovo izdanje je kreiralo osoblje APESB-a kao jednu od inicijativa radne grupe koju su formirali IESBA i nacionalna tijela za postavljanje etičkih standarda (NSS) iz Australije, Kanade, Kine, Južne Afrike, Velike Britanije i SAD-a. Ovlašćenje ove grupe je da kreira resurse kao podršku implementaciji, kako bi pomogli računovođama da efikasno primjenjuju Kodeks kada se suoče sa nekim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19. Grupom presjedava zamjenik predsjednika IESBA, g-din Ričard Flek, uz podršku IESBA-ovog i NSS-ovog osoblja. Organizacije koje pripadaju ovoj radnoj grupi su: APESB (Australija), Ovlašćene profesionalne računovođe Kanade, Kineski institut ovlašćenih javnih računovođa, Nezavisni regulatorni odbor za revizore (Južna Afrika), Britanski savjet za finansijsko izvještavanje, i Američki institut ovlašćenih javnih računovođa.

Ova publikacija se može naći na IESBA-ovoj COVID-19 resursnoj stranici, koja služi kao veb stranica na IESBA-ovom sajtu posvećena temama vezanim za COVID-19. Radna grupa je planirala da u narednim nedeljama kreira dodatno uputstvo vezano za okolnosti nastale usled pandemije COVID-19.  

O APESB-u


Odbor za računovodstvene profesionalne i etičke standarde (APESB) je formiran 2006. godine, kao nezavisno tijelo za postavljanje standarda u Australiji, sa primarnim ciljem da kreira profesionalne i etičke standarde u javnom interesu za članove tri australijska profesionalna računovodstvena tijela, a to su: Ovlašćene računovođe Australije i Novog Zelanda, CPA Australija, i Institut javnih računovođa. Ova tri profesionalna računovodstvena tijela su članovi APESB-a.

O IESB-u


Odbor za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA) je nezavisni odbor za postavljanje globalnih standarda. Misija IESBA je da služi javnom interesu kreirajući etičke standarde, uključujuči zahtjeve za nezavisnošću revizora, koji teže podizanju kvaliteta standarda u etičkom ponašanju i praksi za sve profesionalne računovođe kroz kreiranje jednog snažnog, globalno primjenljivog Međunarodnog Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne stanadarde o nezavisnosti revizora) (Kodeks).
   

Objavljeno: 19.10.2020 Kategorija: Aktuelni podaci

Edukacije za PORESKOG SAVJETNIKA 2020/21. god

Institut računovođa i revizora CG pokreće II ciklus edukacije iz oblasti primjene poreskih propisa u CG-PORESKI SAVJETNIK.
Program edukacije se zasniva na Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika ("Službeni list CG", br. 073/19 od 27.12.2019) i namijenjen je licima koja su zainteresovana za unapređenje znanja iz oblasti neposredne primjene poreskih propisa u CG, kao i licima koja su zainteresovana za sticanje zvanja Poreski savjetnik prema odredbama Zakona o poreskim savjetnicima.  

Edukacija bi se odvijala tokom   4 mjeseca po programskim oblastima (16 poglavlja) putem jednodnevnog seminara svake sedmice. 
Zainteresovani mogu pohadjati cjelokupni program obuke (16 seminara), ili uzeti učešće na pojedinim oblastima koje su im od interesa.
 
Početak obuke i prvi seminar planiran za četvrtak 22.10.2020. godine.
Vašoj pažnjipreporučujemo  predavanje prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi Privredno parvo, osim ove teme na seminaru će biti obrađene I sledeće: 1.      Prezentacija Zakona o poreskim savjetnicima 2.      Upoznavanje sa Programom obuke.  
Program rada seminara za 22.10.2020. na karaju teksta, kao i  kompletan Program  edukacije za Poreskog savjetnika.  
Seminari će biti održani svakog četvrtka u periodu od 10.00 - 15.00 h sa pauzama putem Zoom platforme.  

Cijena cjelokupne obuke iznosi 500,00 eura, dok je iznos kotizacije za pojedinačne seminare 50,00 eura.
 
Ukoliko ste zainteresovani za učešće na edukaciji Poreski savjetnik, možete ispuniti Prijavu i poslati na mail  irrcg@irrcg.co.me,  kako bi dobili instrukcije za prijavljivanje.
Detaljnije o svakom pojedinačnom seminaru i Planovi rada   u sekciji "seminari" na ovom sajtu.

Objavljeno: 22.09.2020 Kategorija: Zakoni

PRIRUČNIK ZA PRIMJENU PROPISA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (septembar 2020. godine)

   NOVO      
U izdanju Instituta računovođa i revizora Crne Gore, u septembru  2020. godine izašao je,
PRIRUČNIK ZA PRIMJENU PROPISA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA:
“PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE U CRNOJ GORI“
autora Jova Pajovića  
Ovim Priručnikom objašnjena je primjena novih zakonskih rješenja propisanih Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list CG", br. 80/20 – koji je u primjeni od 12. avgusta 2020. godine) kojim se uvode brojne novine u penzijski sistem Crne Gore (novi uslovi za ostvarivanje prava na penziju, novi način obračuna visine penzije izuzimanjem 1/4 najnepovoljnijih godina iz obračuna, promjena načina usklađivanja penzija i vrijednosti penzije za jedan lični bod, povećanje visine najniže penzije, uzimanje u obzir perioda navršenog staža osiguranja za ispunjenje uslova za sticanje prava na penziju a penzijskog staža za određivanje njene visine i druge značajne novine). Osim toga u Priručniku su data objašnjenja svih prava koja se ostvaruju u penzijskom sistemu Crne Gore (uslovi, način određivanja prava, dokumentacija koja se podnosi, nadležnost za odlučivanje o pravu na penziju) postupak ostvarivanja prava i sticanja svojstva osiguranika na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Objašnjena su i pitanja vezana za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (osnovice za plaćanje doprinosa za sve katerogije osiguranika, najniže osnovice, najviša osnovica za plaćanje doprinosa, stope doprinosa uključujući i stope dodatnog doprinosa za beneficirani staž, rokovi i način plaćanja doprinosa, povraćaj više plaćenog doprinosa), staž osiguranja u efektivnom tajanju, beneficirani staž, poseban staž, produženo osiguranje i sl. Date su karakteristike međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju koje primjenjuje Crna Gora, uz objašnjenje osnovnih načela na kojim se temelje i akcentom na princip izbjegavanja dvostrukog osiguranja.  
Pored pitanja koja su obrađena, u Priručniku se, kao prilozi, nalaze:

·         Pravna regulativa koja se primjenjuje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;
·         Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju koje primjenjuje crna gora (spisak);
·         Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (potpun tekst);
·         Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (potpun tekst).

Institut računovođa i revizora Crne Gore preporučuje ovaj Priručnik kao korisnu literaturu svojim članovima, pravnim licima, poslodavcima, pravnim, finansijskim i računovodstvenim službama, preduzetnicima, advokatskim kancelarijama, pravnim praktičarima i drugim subjektima.
Priručnik možete poručiti na:
Ø  e-mail adresu: irrcg@irrcg.co.me  ili
Ø  na broj telefona: 020/227-708  kod Instituta računovodja i revizora CG po cijeni od 20,00 eura sa PDV.

Objavljeno: 06.02.2020 Kategorija: Aktuelni podaci

Sjednica SKUPŠTINE 31.01.2020. godine

U Podgorici je 31.01.2020. godine  održana sjednica Skupštine Instituta računovodja i revizora CG. Skupštini je prisustvovalo 18 članova iz 11 opštinskih podružnica.
Navodimo značajnije Odluke Skupštine Instituta RRCG:
1.     Skupština je usvojila novi Statut, u kome je definisano da Institut RRCG kao licencirani organzator obrazovanja svoje poslovanje usklađuje sa odredbama Zakona o obrazovanju odraslih,
2.     Skupština je utvrdila da status redovnog člana imaju članovi nosioci profesionalnih zvanja ili stručnih kvalifikacija i to:
·        Računovodja-Računovodstveni tehničar,
·        Ovlašćeni računovodja,
·        Sertifikovani računovođa,
·        Revizor

3.    
Skupština je izabrala članove Upravnog odbora u narednom četvorogodišnjem mandatu i to:

·        Stojović Jelena-član iz Podgorice,
·        Jolić Ilija-član iz Podgorice,
·        Roganović Tijana-član iz Tivta,
·        Gezim Bajraktari-član iz Ulcinja
·        Bubanja Dragan-član iz Bijelog Polja.
Upravni odbor Instituta RRCG je na svojoj Prvoj sjednici donio sledeće Odluke:
1.     Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Jolić Ilija iz Podgorice,
2.     Izvršio je reizbor izvršnog direktora,
3.     Utvrdio iznos godišnje članarine za 2020 godinu i to:
·        Računovođa iznos od 20,00 eura
·        Ovlašćeni računovođa iznos od 40,00 eura,
Sertifikovani računovođa i
Revizor iznos od 80,00 eura

Objavljeno: 04.11.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

VAŽNO: Formiranje Komore poreskih savjetnika Crne Gore

Generalna skupština komore poreskih savjetnika Evrope (CFE) konstatovala da je Institut računovodja i revizora CG ispunio sve uslove za članstvo u toj organizaciji i izrazila punu spremnost da nam pomogne u formiranju i razvoju buduće Komore poreskih savjetnika Crne Gore. Smatramo da je članstvo u CFE,  iskustvo pojedinih članova te organizacije i pomoć rukovodstva  CFE bio jedan od neophodnih uslova da pokretanje aktivnosti oko formiranj Komore poreskih savjetnika u Crnoj Gori. U tom pravcu veoma smo zadovoljni što smo ispunili predviđene uslove za formiranje Komore poreskih savjetnika Crne Gore. Postigli smo dogovor sa rukovodstvom Poreske komore Hrvatske i Poreske komore Slovenije oko pomoći na pripremi Programa ispita i edukacije za zvanje Poreski savjetnik u CG, i od njih u bliskoj buducnosti očekujemo značajnu pomoć. U vezi sa tim,  Institut racunovođa i revizora CG će zatražiti saradnju sa nadležnim Ministarstvom finansija Crne Gore, i ubrzo pokrenuti program edukacije za sve zainteresovane za ovo zvanje. Istovremeno pozivamo sve zainteresovane pojedince i institucije koje žele da se aktivno uključe u dalje aktivnosti, da se prijave na e-mail adresu: radesc@irrcg.co.me.

Objavljeno: 08.09.2019 Kategorija: Aktuelni podaci

Kabinet predsjednika Crne Gore 07.10.2016. - saopštenje

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas delegacije Instituta računovođa i revizora Crne Gore i Državne revizorske institucije, povodom proslave jubileja – 60 godina od osnivanja i rada Instituta računovođa i revizora Crne Gore.

Razgovorima su prisustvovali i njihovi gosti iz inostranstva, koji su svojim prisustvom i sadržajnim razgovorima uveličali ovaj značajni jubilej. 

Predsjednik je čestitajući jubilej, naglasio važnost uloge koju ova institucija ima u stvaranju neophodnog ambijenta za ekonomski razvoj i privlačenje stranih investicija. 

Predsjednik je takođe izrazio zadovoljstvo onim što je ova institucija tokom svog 60-togodišnjeg rada postigla na obezbjeđenju boljih uslova za funkcionisanje privrednih, finansijskih i drugih subjekata, poštujući i prihvatajući pri tome međunarodne standarde iz te oblasti. 

Predstavnici Instituta računovođa i revizora i Državne revizorske institucije su upoznali Predsjednika o svom radu, značaju i neophodnosti uvođenja međunarodnih računovodstvenih standarda u ekonomski i društveni sistem Crne Gore, posebno naglašavajući kvalitetnu saradnju u regionu i sa drugim državama.
 

Povodom ovog značajnog jubileja, direktor Instituta Rade Šćekić uručio je predsjedniku Vujanoviću Plaketu i Monografiju Instituta.

Objavljeno: 28.03.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

NOVOSTI IZ IFAC-a


 Kako je Institut računovođa i revizora Crne Gore pridruženi član Međunarodne federacije računovođa (IFAC), u mogućnosti smo da pristupimo najnovijim i najrelevantnijim informacijama iz ove organizacije i nezavisnih odbora, komiteta, inicijativa i grupa koje ona podržava, u oblasti računovodstva privatnog i javnog sektora, revizije, računovodstvene edukacije, etičkih standarda, i drugih povezanih oblasti. Stoga bismo željeli da vas obavijestimo da ćete moći na našem veb sajtu, da pročitate najnovije vijesti i informacije iz gore navedenih oblasti, a ukoliko je neko posebno zaintresovan može dobijati ova obavještenja i informacije putem mejla na našem i engleskom jeziku. Više informacija možete naći u sekciji „izdavačka djelatnost“ pod stavkom  „ostala izdanja“.
Od trenutnih informacija na raspolaganju vam je:

1. Informacije iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (IPSASB)
2. Informacije iz Odbora za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IAASB)

Objavljeno: 24.02.2016 Kategorija: Ostali aktuelni propisi

Potpisan MEMORANDUM o saradnji DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE i INSTITUTA RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE

U prisustvu čalanova Senata Državne revizorske institucije  i čelnih ljudi Instituta računovođa i revizora Crne Gore, 22.02.2016.godine potpisan je MEMORANDUM o poslovnoj saradnji  ove dvije institucije.
Memorandumom je definisan čitav spektar aktivnosti koji trebaju doprinijerti poboljšanju ambijenta u oblasti računovodstva i revizije.

Objavljeno: 02.10.2014 Kategorija: Novi i aktuelni obrasci

Obrasci finansijskih iskaza na engleskom jeziku

Stručna služba Instituta je za potrebe svojih članova izradila radnu verziju na engleskom jeziku sledećih dokumenata:
- Bilans stanja
- Bilans uspjeha
- Iskaz o tokovima gotovine 
- Iskaz o promjenama na kapitalu
Više u sekciji: Izdavačka djelatnost

Objavljeno: 30.11.-0001 Kategorija: Aktuelni podaci

Sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) - webinar-konsultacije

Institut računovođa i revizora Crne Gore će u utorak, 20.04.2021. godine organizovati webinar - konsultacije sa članovima na temu: 

Sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL).


Webinar će se održati online putem Zoom platforme, sa početkom u 10.00 h.
 
Stručna služba sa saradnicma Instituta će u navedenom terminu odgovarati na pitanja članova.  Sva pitanja je potrebno dostaviti na e-mail adresu Instituta irrcg@irrcg.co.me.   Na pitanja ćemo odgovarati shodno prethodnom grupisanju prema sledećim oblastima:  

·        
Oblast obveznika i sastavljanja godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica – Rade Šćekić
 
·         Oporezivanje fizičkih lica po osnovu prihoda ostvarenih izvan Crne Gore i prihoda od imovine fizičkih lica – Milan R. Ivanović

·         Prihodi od autorskih i srodnih prava, patenta, žiga i prihodi samostalnih stručnjaka u kulturi u prijavi poreza na dohodak fizičkih lica – Omer Cikotić  

·         Oporezivanje dohotka fizičkih lica ostvarenog iz prihoda od sportske djelatnosti – Radojko Bošković  

·        
Porez na dohodak fizičkih lica na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka – Ljatifa Deljanin
 

Učešće na webinaru za sve članove Instituta koji su uredno izmirili obaveze plaćanja članarine za 2021. godinu je besplatno. Napominjemo da je prijavljivanje zainteresovanih, za učešće na webinaru, obavezno.
Prijave slati  na e-mai adresu  irrcg@irrcg.co.me, radi dobijanja instrukcija za prijavljivanje.   Za sve ostale zainteresovane učesnike, iznos kotizacije je  20 €.
Uplatu kotizacije/članarine za 2021.godinu možete izvršiti na sljedeće žiro računa Instituta:

·         CKB banka 510-205458-04;
·         Hipotekarna banka 520-402105-52;   Srdačan pozdrav, IRRCG