Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

CRNOGORSKI PORESKI PROPISI - Dopuna

U izdanju Instituta računovođa i revizora Crne Gore, početkom juna 2015. godine iz štampe je izašla  Dopuna za knjigu  Crnogorski poreski propisi. Prvi dodatak knjige, na oko 130 stranica, obuhvata sve izmjene i dopune i novodonesene poreske propise, zaključno sa 01.05.2015. godine, i ona je priređena tako da obuhvata redakcijski prečišćen tekst  Zakona o poreskoj administraciji  sa komentarom najnovijih izmjena i dopuna. Osim Zakona o poreskoj adminisrtaciji u Dopuni knjige su obrađeni određeni zakoni kao i izmjene i dopune sledećih zakona:
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti,
  • Zakon o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica,
  • Zakonn o porezu na kafu,
  • Zakon o auto putu Bar - Boljare.
Dopuna knjige Crnogorski poreski propisi može se poručiti kod Instituta računovođa i revizora Crne Gore: putem telefona: 020/227-708 ili na 
e-mail: irrcg@irrcg.co.me   
Cijena Dopune knjige je 10 (deset) eura sa uračunatim PDV-om.
Cijena osnovne knjige sa dopunom je 32.10€ sa uračunatim PDV-om.

Crnogorski poreski propisi

Crnogorski poreski propisi

NOVA KNJIGA Crnogorski poreski propisi

U izdanju Instituta računovođa i revizora Crne Gore iz štampe izašla knjiga: Crnogorski poreski propisi komentari, službena mišljenja, sudska praksa i prečišćeni tekstovi. Autori:  Petr M. Mrdak, Mirk D. Jovović  i Dragan D. Vujošević. Knjiga se može kupiti na Institutu, na našim seminarima ili poručiti putem porudžbenice. 
Knjiga CRNOGORSKI PORESKI PROPISI - PRIRUČNIK za praktičnu primjenu, sa komentarima, službenim mišljenjima i sudskom praksom, je faktički drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige Crnogorski poreski propisi, koja je izašla u izdanju Instituta računovođa i rervizora Crne Gore 2008.godine, a koju su priredili isti autori. 
Kako je prethodna knjiga ocijenjena kao veoma korisna publikacija u praktičnoj primjeni poreskih propisa, te kako su u međuvremenu svi poreski zakoni pretrpjeli jednu ili više izmena i dopuna, a doneseni su i novi, te se javlja potreba za novim izdavanjem i same knjige. Knjiga je urađena na zahtjev i jedne i druge strane poresko pravnog odnosa, tj. poreskih obveznika i zaposlenijh u poreskim organima, čiji je zahtjev bio da se u novom izdanju podrobnije obradi poresko pravni odnos u svim fazama, sa posebnim osvrtom na način ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza kako poreskog organa tako i poreskih obveznika. 

Knjiga je sistematizovana u  sedam poglavlja i to:
1. Poreski upravni odnos,
2.  Oporezivanje dohotka,
3. Oporezivanje dobiti,
4. Oporezivanje prometa proizvoda i usluga,
5. Oporezivanje nepokretnosti i pokretnih stvari,
6. Službena mišljenja i sudska praksa i
7. Prilozi.

Crnogorski poreski propisi