Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Osnivanje

Institut računovođa i revizora Crne Gore (u daljem tekstu: Institut) je samoregulativna, nezavisna, dobrovoljna, profesionalna organizacija, konstituisana kao ustanova, u skladu sa odredbama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju i Zakona o obrazovanju odraslih (navedenih u preambuli), koju čine lica koja se bave poslovima računovodstva, finansija i revizije (u daljem tekstu : članovi).  
 Institut je jedinstvena organizacija  svojih članova, koja ostvaruje svoju djelatnost na teritoriji Crne Gore.  
 Naziv Instituta je: “Institut računovođa i revizora Crne Gore“.
 Naziv Instituta na engleskom jeziku je: “Institute of Accountants and Auditors of Montenegro“ .
Sjedište Instituta je u Podgorici.
 Institut je formiran 2002. godine na osnovu člana 17 zakona o računovodstvu i reviziji („S.list RCG“, br.6/02) od strane Saveza računovođa i revizora Crne Gore i crnogorskog udruženja radnika finansijske i računovodstvene struke . Institut  je kao ustanova  upisan u Centralni registar Privrednog suda  Podgorica pod brojem 8-0000273/002, dana 17.07.2002.godine.
Institut ima  svojstvo pravnog lica. Za svoje obaveze  odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Ciljevi

Ciljevi Instituta  su:  
1)      Da organizuje i zastupa svoje članove i pomaže im u obavljanju profesionalnih aktivnosti.
2)      Da promoviše i unapređuje znanja, sposobnost i stručnost svojih članova  u poslovima koje obavljaju;
3)      Da utvrđuje kriterijume za sticanje svojstva člana i prestanak svojstva člana u Institutu;
4)      Da njegovi članovi ustanovljavaju i unapređuju praksu iz profesija koje obavljaju uključujući svoju kompetentnost, znanje i spremnost  i stručnost za stručno obavljanje i vođenje poslova, kao i ustanovljavanje i izvršavanje profesionalnih standarda. 

Oblast djelovanja

Institut naročito obavlja sledeće poslove
Institut  naročito obavlja sljedeće poslove: 
1)      Prevodi i daje tumačenja Međunarodnih računovodstvenih standarda  i Međunarodnih standarda revizije izdatih od strane Međunarodne federacije  računovođa (IFAC), Odbora međunarodne računovodstvene standarde (IASB) uz prethodno pribavljenu saglasnost IASB-a. 
2)      Vrši istraživanja od značaja  za razvoj profesija kojima se članovi bave, radi usklađivanja sa dostignućima  u tim oblastima. 
3)      Organizuje i sprovodi ispite za sticanje profesionalnih zvanja i stručnih kvalifikacija prema usvojenim i licenciranim programima obrazovanja, i kontinuirano usavršavanje (edukaciju) za sticanje novih znanja za svoje članove putem simpozijuma, seminara, kurseva, savjetovanja i drugih oblika profesionalnog obrazovanja, o čemu se vodi evidencija. 
4)      Izdaje odgovarajuće isprave o stečenim profesionalni zvanjima i stručnim kvalifikacija (certifikate i uvjerenja) na osnovu sprovedene edukacije i rezultata ispita. 
5)      Izdaje stručne publikacije od značaja za obavljanje poslova računovodstva i revizije (knjige, brošure i časopise) namijenjene članstvu. 
6)      Vrši prevođenje Kodeksa etike za profesionalne računovođe, koji je izdala Međunarodna federacija računovođa (IFAC) i utvrđuje kodeks etike za svoje članove. 
7)      Sarađuje sa finansijskim i revizorskim organizacijama (revizorska društva i revizori) i sa drugim naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji. 
8)      Sarađuje sa međunarodnim  organizacijama računovođa i revizora i profesionalnim organizacijama drugih zemalja. 
9)      Vodi registre članova, prema ustanovljenim kriterijumima i zvanjima.

Organizacija

 OGRANIZACIJA INSTITUTA

Institut  je jedinstvena, nezavisna, samoregulativna  organizacija  u svojstvu ustanove-licenciranog organizatora obrazovanja odraslih i njenu organizaciju čine :
-          uprava Instituta
-          podružnice kao osnovne  teritorijalne  jedinice  za okupljanje  članstva Instituta           

Upravu čine Upravni odbor i izvršni direktor .
        
Podružnice se organizuju za područja  lokalnih samouprava i formiraju  se na predlog Upravnog odbora  Instituta, odlukom Skupštine Instituta .
         

Da bi se  na prostoru  jedne ili više  lokalnih samouprava  formirala  Podružnica neophodno je da  na tom prostoru radi  najmanje  5  redovnih članova Instituta .
         
Podružnice  nemaju svojstvo pravnog lica .
 
Institut sada  ima  14 podružnica  i to : Podgorica, Cetinje, Herceg – Novi, Kotor, Budva, Bar, Danilovgrad, Nikšić ( Nikšić, Plužine  i Šavnik ), Pljevlja ( Pljevlja i Žabljak ), Bijelo Polje (Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin), Berane ( Berane, Petnjica, Plav, Gusinje i Andrijevica), Rožaje, Ulcinj i Tivat.
   

 ORGANI I RADNA TIJELA
 
Institut  ima sledeće organe  i radna tijela :
1)      Skupština
2)      Upravni odbor
3)      Izvršni direktor
4)      Komisije za određene potrebe