Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Opšte o školi

Institut računovođa i revizora Crne Gore organizuje stručnu obuku za sticanje profesionalnog zvanja ’’OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA’’    

Za  sticanje zvanja ’’OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA’’ mogu aplicirati:   
·        Lica koja su stekla zvanje ’’RAČUNOVOĐA’’                      
                    (predviđeno polaganje pet ispita) 

·        Lica koja prvi put stiču to zvanje
                   (predviđeno polaganje devet ispita)   

Uslov:
     
·        Visoka školska  sprema i najmanje  tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja; 

·        ili z
avršena visoka škola u trogodišnjem trajanju i najmanje  četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;

·        ili završena viša škola u dvogodišnjem trajanju i najmanje  pet godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;

Kandidati koji su na Institutu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), za zvanje ovlašćeni računovođa predviđeno je polaganje 5 ispita i to:

1.       Finansijski menadžment i kontrola, 
2.       Upravljanje kadrovima, 
3.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo), 
4.       Informacioni sistemi, 
5.       Revizija i finansijsko izvještavanje. 

Za polaznike koji nijesu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), a direktno bi polagali za ovlašćenog računovođu predviđeno je polaganje razlike predmeta za prvo zvanje. Shodno tome polagali bi se sledeći ispiti:
 
   
1.       Privredno pravo,
2.       Javne finansije (Poreski sistem),
3.       Finansijsko računovodstvo,
4.       Evidencija poslovnih promjena i sasatavljanje finansijskih iskaza,
5.       Finansijski menadžment i kontrola, 
6.       Upravljanje kadrovima, 
7.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo), 
8.       Informacioni sistemi, 
9.       Revizija i finansijsko izvještavanje. 

Institut priznaje ispite koji su položeni na fakultetu, o čemu odlučuje Komisija za edukaciju na osnovu dostavljene dokumentacije.  

Dokumenta potrebna za upis: 

1)      kopija diplome, 
2)      dokaz o praktičnom iskustvu minimum 3 godine. 

Dokaz da ste radili na računovodstvenim poslovima minimum 3 godine može biti potvrda od poslodavca u kojoj stoji navedeno da ste obavljali računovodstvene poslove (ako ste učestvovali u izradi završnog računa obavezno navesti) ili kopija ugovora o radu. 

Za kandidate koji traže oslobađanje od polaganja pojedinih ispita potrebno je dostaviti i sledeće:   

1)      uvjerenje o položenim ispitima sa fakulteta, 

2)      zahtjev za svaki predmet pojedinačno od kojeg se traži oslobođenje.
  


Prijavljivanje polaznika na telefon: 020/227-708
fax: 020/207-291,
E-mail: irrcg@irrcg.co.me
Web: 
http://www.irrcg.co.me      

Molba za priznavanje položenog ispita na drugoj (obrazovnoj/visokoškolskoj) ustanovi

Literatura za školu

LITERATURA  
1.       ACCA – FINANSIJSKI MENADŽMENT I KONTROLA
2.       ACCA – FINANSIJSKE INFORMACIJE ZA MENADŽMENT
3.       ACCA – UPRAVLJANJE KADROVIMA   
4.       Ostali radni materijal pripremaju profesori.

Za sve polaznike koji polažu ispite Institut obezbjeđuje literaturu za polaganje. Polaznici koji su oslobođeni polaganja pojedinih ispita jer su iste položili kroz prethodno školovanje (fakultet, viša škola ili stručni ispit za rad u državnim organima) za ispite koje su položili ne sleduje literatura.