Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Opšte o članstvu iz Statuta IRRCG

                                 
                                                        ČLANSTVO I  STRUČNO ZVANJA
 Prijem i trajanje članstva  

Članovi Instituta su fizička lica koja se bave poslovima računovodstva, finansija, revizije, i sličnih profesija koje su upodobljene sa prethodnim profesijama i koja su iskazala želju da postanu njegovi članovi.
Članom se postaje  potpisivanjem Izjave o pristupanju u članstvo, kojom se obavezuju da će poštovati i dosljedno primjenjivati, u obavljenju poslova svoje struke, zakone, Statut i opšta akta Instituta i da će savjesno vršiti prava i izvršavati obaveze koje su prihvatili stupajući u Institut.  
Članstvo u Institutu traje sve dok član  uredno vrši svoja prava i izvršava obaveze.  
  
Članovi Instituta, zavisno od stručne  spreme  koju  posjeduju i stečenih profesionalnih zvanja i stručnih kvalifikacija u toku postupka  profesionalnog  usavršavanja  (edukacije) po programima  Instituta, razvrstavaju se u kategorije, i to :
1.      Redovne članove,
2.      Vanredne članove.
U kategoriji redovnih članova,  svrstavaju  se lica  koja posjeduju sljedeća profesionalna zvanja ili stručnu kvalifikaciju: ·         Računovođa-računovodstveni tehničar,
·         Ovlašćeni računovođa, 
·         Certifikovani  računovođa,
·         Revizor.  
U kategoriju vanrednih članova svrstavaju se lica koja se bave pomoćnim poslovima iz profesija koje su opredjeljujuće za članstvo u Institutu.
Pored ove dvije kategorije članstva postoje još dvije kategorije, i to:
1)      pridruženi članovi i
2)      počasni članovi.

Status pridruženih članova  mogu steći privredna  društva, agencije, preduzetnici koji obavljaju računovodstvene, revizorske  i druge slične profesije i žele da budu članovi Institutta i koji  su zainteresovani za razvoj  i ostvarivanje ciljeva Instituta.
Status počasnog člana  mogu steći lica zaslužna za razvoj i ostvarivanje ciljeva Instituta.
Odluku o sticanju svojstva  pridruženog odnosno  počasnog člana  donosi Skupština na predlog Izvršnog direktora ili grupe članova. 
Prava članova Instituta zavisna su od kategorije u koju je član svrstan. Tako vanredni članovi, pridruženi članovi i počasni članovi Instituta nemaju pravo da biraju i budu birani u organe Instituta, ali imaju sva ostala prava koja  pripadaju redovnim članovima Instituta.

Redovni članovi Instituta imaju pravo da biraju i budu birani u organe Instituta.

Prava članova prije svega su:
  1. da učestvuju u radu Instituta,
  2. da neposredno i/ili posredno preko izabranih predstavnika učestvuju u radu organa Instituta,
  3. da učestvuju u programima osnovnog i kontinuiranog usavršavanja (edukacije),
  4. da koristi literaturu i usluge Instituta u kontinuiranom profesionalnom obrazovanju i usavršavanju pri obavljanju profesionalne prakse,
  5. da koriste stečene certifikate o završenim programima edukacija,
  6. da dobiju zaštitu Instituta, pri obavljanju poslova u struci u skladu sa zakonom i opštim, aktima Instituta i
  7. da blagovremeno i potpuno budu informisani o radu i aktivnostima Instituta.
Obaveze članova instituta 
Članovi Instituta obavezni su:
1.      da aktivno učestvuju u realizaciji ciljeva i zadataka  Instituta i radu organa Instituta,
2.      da  se pridržavaju u svom  profesionalnom radu Statuta Instituta, Kodeksa etike  i ostalih opštih akata Instituta,
3.      da aktivno  koriste stručna  izdanja (časopise, brošure i sl.) i druge usluge Instituta,
4.      da učestvuju u osnovnom i kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i sticanju novih znanja i iskustava,
5.      da uredno i na vrijeme, u aktima Instituta propisanim rokovima, plaćaju članarinu i druge naknade koje su obavezni prema  aktima društva i u Izjavi o članstvu prihvaćenim obavezama,
6.      da obavljaju poslove koje im povjere organi Instituta.  

Zvanja članova Instituta
U skladu sa objavljenim Nacionalnim računovodstvenim obrazovnim standardom - CORS-1 ("Službeni list RCG", br. 058/07, Službeni list CG", br. 036/14) i programima za sticanje stručnih kvalifikacija za koje je Institut dobio licencu od strane nadležnih državnih organa, su u Institutu utvrđena sljedeća  zvanja:  
   1.      Revizor, profesionalno zvanje koje je stečeno prema propisima kojima je uređena oblast revizije i programu CORS-1,
2.      Certifikovani  računovođa, profesionalno zvanje  koje  dobija lice  sa visokom  stručnom spremom  koje je položilo programom predviđene ispite na osnovu CORS-1,
3.      Ovlašćeni računovođa, profesionalno zvanje i stručna kvalifikacija  koje dobija lice prema odredbama CORS-1 i Javno važećih programa obrazovanja za koji je dobijena licenca od strane nadležnog organa za obrazovanje odraslih,
4.      Računovođa-Računovodstveni tehničar, profesionalno zvanje i stručna kvalifikacija koje dobija lice prema odredbama CORS-1 i Javno važećeg programa obrazovanja za koji je dobijena licenca od strane nadležnog organa za obrazovanje odraslih.  

O stečenim profesionalnim zvanjima Institut  izdaje isprave prema Pravilniku o obrazovanju i sticanju profesionalnih zvanja, a o stečenim stručnim kvalifikacija shodno odredbama propisa kojima je uređeno obrazovanje odraslih.  

Prestanak članstva
 
 Svojstvo člana Instituta  prestaje  članu  nezavisno od njegove volje i volje organa Instituta u sljedećim slučajevima:
1.      smrću člana,
2.      neplaćanjem članarine.  
Prestanak članstva  smrću člana  nastaje samim obavještavanjem, od strane podružnice, o smrti člana.
Prestanak članstva neplaćanjem članarine nastaje istekom poslednjeg dana roka koji je aktom Upravnog odbora Instituta predviđen kao rok plaćanja članarine za tekuću godinu. Članstvo u Institutu zbog neplaćanja članarine u svakom slučaju prestaje istekom poslednjeg dana tekuće kalendarske godine za koju je članarina trebalo da bude plaćena.
Članstvo može prestati i isključenjem iz Instituta – na osnovu odluke Upravnog odbora Instituta, a nakon sprovedenog disciplinskog postupka u skladu sa opštim aktom Instituta. Članu protiv koga se vodi postupak mora se obezbijediti učešće u postupku. Član nezadovoljan konačnom odlukom o prestanku članstva može se obratiti nadležnom sudu.  

Članarina i druge naknade člana Instituta
 
Članovi Instituta  pri prvom prijemu u članstvo i prilikom ponovnog prijema, obavezni su uplatiti upisninu. Visinu upisnine određuje svojom odlukom Upravni odbor. Kandidat koji je uplatio iznos za edukaciju, za kalendarsku godinu u kojoj je ona plaćena, nije u obavezi da plati i članarinu jer će ona za tu godinu(prvu) biti uračunata. Vanredni i redovni članovi plaćaju godišnju članarinu. Zavisno od kategorije članstva određene su kategorije  članarine, tako da osnovnu članarinu plaćaju i vanredni i redovni članovi. Poslovnu članarinu plaćaju pridruženi članovi. Počasni članovi ne plaćaju članarinu. Visinu članarine za tekuću godinu i rokove plaćanja te visinu drugih naknada koje su članovi dužni da plaćaju Institutu utvrđuje UO Instituta za narednu godinu.    
Registri članstva                                                                                       
Institut  vodi registar članova prema kategorijama članstva .
Registar se mora voditi uredno.
Član Instituta odgovoran je  za  tačnost podataka i obavezan da prijavi promjenu bilo kojeg podatka .      

Izjava

Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji