Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Aktuelnost

Objavljeno: 08.02.2021 Kategorija: Nove i hitne informacije

Škola za sticanje zvanja "RAČUNOVOĐA" - MART 2021.

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po LICENCIRANOM PROGRAMU  Ministarstva prosvjete,  organizuje  novi ciklus obuke  za sticanje profesionalnog zvanja "RAČUNOVOĐA ".
Obuka Računovođa je namijenjena licima koja žele da steknu ili usavrše znanja iz oblasti računovodstva u malim i srednjim preduzećima, nezavisno od prethodnog radnog iskustva.
Predavanja su podijeljena na teorijska predavanja, vježbe i praktičan rad po principu 2+2+2 (dva časa predavanja, dva časa vježbi i 2 časa praktičnog rada u računovodstvenom programu). U obuci su uključeni svi segmenti računovodstvenih poslova od registracije preduzeća, evidentiranja knjigovodstvenih promjena zaključno sa izradom završnog računa.  
 

Detaljniji program obuke možete pronaći ovdje.
 

Uslovi za prijavljivanje: Minimum završena četvorogodišnja srednja škola.

Za zvanje Računovodstveni tehničar (računovođa) predviđeno je polaganje 5 ispita:

Ispiti su sledeći:
1.       Privredno pravo,
2.       Javne finansije (Poreski sistem),
3.       Finansijsko računovodstvo,
4.       Evidencija poslovnih promjena i
5.       Sastavljanje finansijskih iskaza.


Kandidati koji su na Fakultetu položili neke od navedenih predmeta, koji su kompatibilni sa predmetima predvidjenim obukom, mogu da predaju Molbu za priznavanje položenih ispita.      

Predvidjeno trajanje obuke je četri mjeseca (14 nedjelja predavanja i dvije nedjelje za polaganje ispita u redovnom i popravnom roku). Cijena obuke Računovođa iznosi 500,00 eura i svi kandidati plaćanje mogu izvršiti u četri jednake mjesečne rate za vrijeme trajanja obuke. U iznos obuke su uključeni troškovi nastave, polaganja ispita kao i literatura i usb sa demo snimkom računovodstvenog programa na kojem će se odrađivati vježbe.  

Za prijavljivanje na obuku, potrebno je da ispunite Prijavu za školu i ispunjen obrazac da pošaljete u word ili pdf formatu na e-mail adresu  irrcg@irrcg.co.me.
 

Pored Prijave za školu, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
·         kandidati sa završenom srednjom školom-potrebno je dostaviti diplomu završene srednje škole;
·         kandidati sa završenim fakultetom- Uvjerenje o završenim akademskim studijama ili kopija diplome, Uvjerenje o položenim ispitima, Molbu za priznavanje ispita za svaki ispit pojedinačno;  
Svu dokumentaciju možete dostaviti u pdf formatu, skenirano na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me.  
Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na e-mail adresu  irrcg@irrcg.co.me ili na kontakt telefon 020/227-708.


Ispitni katalog

Prijava

Molba za priznavanje položenih ispita