Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Aktuelnost

Objavljeno: 21.11.2020 Kategorija: Nove i hitne informacije

NOVOSTI IZ IFAC-a 11/2020

Novosti iz IFAC-a
 
KEVIN DENSI JE PO DRUGI PUT IZABRAN ZA IZVRŠNOG DIREKTORA IFAC-A  
Međunarodna federacija računovođa (IFAC) saopštila je da će Kevin Densi ostati na mjestu izvršnog direktora organizacije i u drugom mandatu, koji će početi 1. juna 2021. i trajati do 31. maja 2024. godine.

Gospodin Densi, koji je organizaciju vodio od 2019. godine, pokazao je izuzetno liderstvo uspješno rješavajući pitanja i inicijative koje su dolazile od Monitoring grupe, Odbora za nadzor javnog interesa, Odbora za globalnu javnu politiku i nezavisnih odbora za postavljanje standarda, i istovremeno odlučno upravljajući spoljnim izazovima koje je donijela pandemija COVID-19.
„Kevinovo nepokolebljivo liderstvo u pitanjima koja trenutno utiču na računovodstvenu profesiju i IFAC-ove članove bilo je neprocenjivo“, rekao je predsjednik IFAC-a Alan Džonson. „IFAC-ova sposobnost da služi kao glas više od tri miliona profesionalnih računovođa širom svijeta je presudna za računovodstvenu profesiju i globalnu finansijsku arhitekturu, i taj glas je još jači sa Kevinom kao izvršnim direktorom.“ Gospodin Densi započeo je novu eru za IFAC u smislu zagovaranja, informisanja i angažovanja sa globalnim akterima. Od nedavnog poziva na akciju za stvaranje Međunarodnog odbora za uspostavljanje standarda održivosti, do odnosa sa OECD-om, grupom G20 i drugima, gospodin Densi je vodio IFAC u jednu novu i pozitivnu teritoriju. „Čast mi je što mogu i dalje biti u ulozi  glavnog izvršnog direktora IFAC-a“, rekao je gospodin Densi. „Iako sam zadovoljan onim što smo uspjeli da postignemo za kratko vrijeme koje sam proveo ovdje, posebno u nesvakidašnjim izazovima koje je donijela pandemija COVID-19, znam da možemo još mnogo toga da učinimo za profesionalne računovođe širom svijeta. Radujem se saradnji sa Upravnim odborom i osobljem IFAC-a kako bismo dalje unapređivali našu profesiju.“ Produženje mandata gospodina Densija objavljeno je na sastanku Savjeta IFAC-a, koje održano online od 11. do 12. novembra 2020. godine.  

IFAC JE IMENOVAO ALANA DŽONSONA ZA PREDSJEDNIKA IFAC-A
 
Asma Resmouki je imenovana za zamjenika predsjednika; Potvrđeni su novi članovi odbora i primljene nove organizacije članice
Međunarodna federacija računovođa (IFAC), glas svjetske računovodstvene profesije, objavila je da je izabrala Alana Džonsona za predsjednika te organizacije.

Gospodin Džonson će služiti dvogodišnji mandat do novembra 2022. godine, a prethodno je obavljao funkciju zamjenika predsjednika IFAC-a od novembra 2018. godine. Gospodin Džonson je počeo da radi u IFAC-u prije jednu deceniju, kada se pridružio profesionalnim računovođama u poslovnom odboru. U odbor IFAC-a izabran je 2015. godine. Od 2018. godine predsjedava IFAC-ovim odborom za planiranje i finansije, pomaže u kreiranju novog strateškog plana IFAC-a i predstavlja IFAC na međunarodnim forumima i događajima.

„IFAC, radeći u javnom interesu, igra presudnu ulogu u podršci održivom ekonomskom razvoju i razvoju međunarodnih standarda“, rekao je gospodin Džonson. „IFAC svake godine pruža stručne smjernice i savjete našim organizacijama članicama i milionima profesionalnih računovođa koje predstavljaju širom svijeta. Radujem se saradnji sa IFAC-ovim odborom, menadžmentom i organizacijama članicama kako bismo nastavili pružati ovu podršku u vrijeme nesvakidašnjih izazova.“ IFAC je takođe objavio da je Asma Resmouki imenovana za zamjenika predsjednika IFAC-a.  Gospođa Resmouki je bila u IFAC-ovom odboru od 2018. godine, a na mjestu predsjedavajućeg Odbora za upravljanje od 2019. godine. Sa preko 28 godina iskustva u profesiji, gospođa Resmouki bila je partner u reviziji u Deloitte-u i EY-u u Maroku, a bila je i potpredsjednica i predsjednica Panafričke federacije računovođa. Trenutno vodi sopstvenu firmu Resmouki Consulting.

IFAC je takođe izabrao nove članove odbora, pri čemu je i dalje ostalo da većinu članova u odboru čine žene. Novi i ponovo imenovani članovi odbora IFAC-a su: g-din Žan  Buku, Francuska, g-din Kohei Kan, Japan, Prof. KjaraMio, Italija, g-din. Atul Gupta, Indija, g-đa Tarin Rulton, Australija, i ponovo imenovani g-din Ijakob Sutar, Pakistan. Pored izbora novog rukovodstva i članova odbora, Savjet IFAC-a odobrio je i prijem novih organizacija članica i pridruženih članica. Sledeće pridružene članice IFAC-a su postale punopravne članice: Pakistanski institut za računovođe javnih finansija i Institut ovlašćenih javnih računovođa Ruande. Pored toga, dvije profesionalne računovodstvene organizacije primljene su kao pridružene članice: Mjanmarski institut ovlašćenih javnih računovođa i Institut ovlašćenih računovođa i administratora Zimbabvea.
 

Vijesti iz Odbora za međunarodne standarde revizije u uvjeravanja (IAASB)
 

IAASB JE IZDAO NOVU PUBLIKACIJU KAO PODRŠKU ZA PROCJENJIVANJE RIZIKA OD MATERIJALNO ZNAČAJNIH POGREŠNIH ISKAZIVANJA KADA SE KORISTE AUTOMATIZOVANE ALATKE I TEHNIKE
 

Radna grupa za tehnologiju pri Odboru za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IAASB) je 18. novembra 2020. godine  objavila novu publikaciju neobavezujućeg karaktera, koja sadrži najčešća pitanja vezana za korišćenje automatizovanih alatki i tehnika u identifikaciji i procjeni rizika od materijalno značajnih grešaka u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 315 (revidiran 2019. godine), Prepoznavanje i procjena rizika od materijalno značajnih  pogrešnih iskazivanja.

Ova publikacija pomaže revizorima da razumiju vrste automatizovanih alatki i tehnika koje se mogu koristiti, i kako se one mogu koristiti, u sprovođenju postupaka procjene rizika. Ona se takođe bavi razmatranjima vezanim za entitetovo korišćenje mašinskog učenja ili vještačke inteligencije prilikom sprovođenja postupaka procjene rizika.
Ova publikacija ne mijenja niti prenebregava Međunarodne standarde revizije (MSR).Čitanje ove publikacije nije zamjena za čitanje MSR-ova.  

IAASB JE OBJAVIO PUBLIKACIJU KOJA SADRŽI GLAVNE ZAKLJUČKE SA OKRUGLIH STOLOVA KOJE JE ORGANIZOVAO IAASB-A NA TEMU PREVARA I STALNOSTI POSLOVANJA
 

IAASB je 17. novembra 2020. godine objavio publikaciju koja sadrži glavne zaključke sa održana tri virtuelna okrugla stola koje je nedavno organizovao IAASB, a na kojem su učestvovali eksperti i lideri koji su istraživali pitanja i izazove vezane za prevare i stalnost poslovanja.  Ovi okrugli stolovi su se fokusirali na:

1.     Uticaj tehnološkog napretka na vršenje i otkrivanje prevara;
2.     “Neujednačena očekivanja”, ili razlike u percepciji javnosti o ulozi revizora i odgovornosti revizora u pogledu utvrđivanja prevara i pitanja stalnosti poslovanja; i
3.     Prevara i stalnost poslovanja u revizijama manje složenih entiteta.

Input dobijen sa ovih okruglih stolova čini jedan aspekat IAASB-ovih sveobuhvatnih aktivnosti na prikupljanju informacija vezanih za pitanja prevara i stalnost poslovanja koje će se razmatrati prilikom odlučivanja o budućim aktivnostima.
IAASB poziva sve zaintresovane stejkholdere da odgovore na povezani IAASB-ov dokument za diskusiju pod nazivom Prevara i stalnost poslovanja u reviziji finansijskih izvještaja: Istraživanje  razlika u percepcijama javnosti  o ulozi revizora i revizorove odgovornosti u reviziji finansijskih izvještaja. Odgovori se mogu slati do 1. februara 2021. godine.   

IAASB JE PRODUŽIO ROK ZA DAVANJE KOMENTARA NA DOKUMENT ZA DISKUSIJU O PREVARAMA I STALNOSTI POSLOVANJA


Teme prevare i stalnosti poslovanja su veoma važna pitanja za IAASB koja su od javnog interesa. Kako bi dali dovoljno vremena stejkholderima da odgovore na dokument za diskusiju pod nazivom Prevara i stalnost poslovanja u reviziji finansijskih izvještaja: Istraživanje  razlika u percepcijama javnosti  o ulozi revizora i revizorove odgovornosti u reviziji finansijskih izvještaja, IAASB je odlučio da produži rok za davanje komentara, i to do 1. februara 2021. godine. Ova odluka je donijeta imajući u vidu nadolazeće praznike, kao i kapacitete stejkholdera ove godine, i njihovih zahtjeva za produženje roka. Ovaj dokument za diskusiju ima za cilj da prikupi različita mišljenja od svih IAASB-ovih stejkholdera iz različitih ambijenata finansijskog izvještavanja, o ulozi revizora u pogledu prevara i stalnosti poslovanja u reviziji finansijskih izvještaja. Takođe, njegova svrha je da se dobije input od stejkholdera u vezi sa tim da li su IAASB-ovi standardi vezani za prevare i stalnost poslovanja i dalje relevantni u trenutnom okruženju. Ovi inputi, zajedno sa drugim aktivnostima na prikupljanju informacija, će informisati IAASB-ove odluke o budućim mogućim aktivnostima na ove teme.  
IAASB poziva sve zaintresovane stejkholdere da odgovore na ovaj dokument za diskusiju, uključujući investitore i druge korisnike finansijskih izvještaja, osobe zadužene za upravljanje entitetima, sastavljače finansijskih izvještaja, nacionalne postavljače standarda, profesionalne računovodstvene organizacije, profesore, regulatore, nadzorna revizorska tijela, revizore i revizorska društva, kao i druge zaintresovane strane.      

IAASB JE OBJAVIO AŽURIRANE INFORMACIJE VEZANE ZA PROJEKAT O MSR 500, REVIZIJSKI DOKAZI


Radna grupa za revizijske dokaze, pri Odboru za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IAASB), je 3. septembra 2020. godine, objavila nove informacije o projektu vezanom za Međunarodni standard revizije (MSR) 500, Revizijski dokazi. Ove informacije obuhvataju detalje o njenim aktivnostima na prikupljanju informacija,o pitanjima koja su utvrđena do sada, i o daljim aktivnostima vezanim za revizijske dokaze.

Na onovu dobijenih informacija, radna grupa za revizijske dokaze je izradila početnu listu mogućih pitanja koje je kategorizovala u tri sveobuhvatne teme: ·         Promjene u izvorima informacija i načinu na koji se informacije obrađuju, prenose i koriste.
·         Stalne promjene u tehnologiji
·         Profesionalni skepticizam.
Radna grupa za revizijske dokaze je u procesu kreiranja predloga projekta koji će IAASB razmatrati na svom sastanku u decembru 2020. godine.  

NOVI ILUSTRATIVNI PRIMJERI ZA IMPLEMENTACIJU MSR 540 (REVIDIRAN): OČEKIVANI KREDITNI GUBICI
 

Radna grupa za implementaciju Međunarodnog standarda revizije 540 (revidiran) je 31. avgusta 2020. godine objavila ilustrativne primjere za reviziju računovodstvenih procjena očekivanih kreditnih gubitaka (ECL).

Ovi primjeri pokazuju na koji način bi revizor trebalo da obrađuje određene zahtjeve u MSR 540 (revidiran). Oni su kreirani kako bi pomogli revizoru da razumije kako se MSR 540 (revidiran) može primijeniti na:
·         Međunarodni standard finansijskog izvještavanja (MSFI) 9 Umanjenje vrijednosti (ECL) – kreditna kartica
·         MSFI 9 Umanjenje vrijednosti (ECL) – značajni porast kreditnog rizika
·         MSFI 9 Umanjenje vrijednosti (ECL) – makroekonomske informacije i podaci.

Ovi primjeri ilustruju računovodstvene procjene sa promjenljivim karakteristikama i stepenima složenosti. Svaki primjer ilustruje niz zahtjeva iz MSR 540 (revidiran). Nisu svi zahtjevi obrađeni u svakom pojedinačnom primjeru, niti obuhvataju sve djelove tih zahtjeva koji su izabrani. Zahtjevi koji su izabrani za svaki pojedinačni primjer se razlikuju kako bi ilustrovali različite aspekte MSR 540 (revidiran) i kako bi se fokusirali na zahtjeve koji su najrelevantniji za ovaj primjer.
Tri ECL primjera imaju za cilj da se čitaju zajedno, pošto zahtjevi koji se obrađuju u jednom primjeru mogu takođe biti relevantni za drugi primjer. Na primjer, primjer vezan za makoroekonomske inpute i podatke, se fokusira primarno na efekte tih podataka na revizije, i ne ponavlja materijal u drugim primjerima, koji ipak može biti relevantan i generalno primjenljiv na taj primjer.
Ovi  primjeri ne čine  obavezno saopštenje Odbora za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IAASB), niti mijenjaju, proširuju  ili  imaju veće ovlašćenje od MSR ili drugih međunarodnih standarda IAASB-a. Oni nisu iscrpni i čitanje ovih primjera nije zamjena za čitanje MRS-ova.  

Vijesti
iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (IPSASB)

IPSASB JE POZDRAVIO OBJAVLJIVANJE REZULTATA ANALIZE ARANŽMANA NADZORA
 

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (IPSASB) je pozdravio nedavno objavljivanje izvještaja Odbora za javni interes (Odbor) pod nazivom Analiza aranžmana nadzora za Odbor za međunarodne računovodstvene standard za javni sektor. Ovaj izvještaj se bavi globalnim feedback-om na trenutne aranžmane i aktivnosti Odbora. Od 2015. godine, kada je formiran Odbor za javni interes, on aktivno pruža savjete i preporuke vezane za razvoj i sprovođenje IPSASB-ove strategije i program rada, kako bi osigurao da IPSASB-ove aktivnosti, proces imenovanja za njegove članove i postupke donošenja standarda odslikavaju javni interes. IPSASB je zahvalan sadašnjim i bivšim članovima Odbora na njihovim uslugama i savjetima koje su pružali, kao i organizacijama OECD, Svjetskoj banci, MMF-u, i INTOSAI, za njihovu dosadašnju i dalju podršku.

“Sprovođenje formalnih nezavisnih aranžmana nadzora od javnog interesa kroz osnivanje Odbora za javni interes je bio važan događaj za IPSASB. Tokom njegovog rada, Odbor je imao jak i pozitivan uticaj na percepciju javnosti  o legitimnosti IPSASB-a, IPSASB-ovog fokusa od javnog interesa i njegovih procesa donošenja standarda, kao i njegovog pristupa angažmanima stejkholdera.” izjavio je IPSASB-ov predsjednik Ian Carruthers.
“Oduševljen sam što su rezultati javnih konsultacija bili nadasve pozitivni u pogledu trenutnih aranžmana nadzora, kako se navodi u izvještaju“, dodao je gospodin Carruthers. „IPSASB je posvećen kontinuiranom poboljšanju i radu sa Odborom kako bi izvukao najveću korist iz tačaka identifikovanih za dalje razmatranje, čija će važnost rasti kako se usvajanje i primjena IPSAS-a u svijetu bude povećavala.”

O IPSASB-u


Odbor za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (IPSASB) radi na jačanju upravljanja javnim finansijama na globalnom nivou kroz razvoj i održavanje Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor zasnovanih na obračunskom principu (IPSAS) i drugih visokokvalitetnih smjernica za finansijsko izvještavanje, koje će koristiti vlade i drugi entiteti u javnom sektoru. Odbor takođe podiže svijest o IPSAS-ima i prednostima usvajanja obračunskog načela. Odbor dobija podršku od Azijske razvojne banke, Ovlašćenih profesionalnih računovođa Kanade, Novozelandskog odbora za eksterno izvještavanje i vlada Kanade i Novog Zelanda. Strukture i procese koji podržavaju rad IPSASB-a olakšava Međunarodna federacija računovođa (IFAC).

O Odboru za javni interes
 

IPSASB-ovo upravljanje i aktivnosti na uspostavljanju standarda nadgleda Odbor za javni interes (PIC), kako bi se osiguralo da one prate odgovarajući postupak i odražavaju javni interes. Odbor čine pojedinci sa iskustvom u javnom sektoru ili finansijskom izvještavanju, i sa profesionalnim angažmanom u organizacijama koje su zainteresovane za promociju visokokvalitetnih i međunarodno uporedivih finansijskih informacija.  

IFAC JE OBJAVIO MATERIJALE ZA OBUKU KAO PODRŠKU U PRIMJENI IPSAS-A
 

Kako bi pomogao vladama i vladinim subjektima koji žele da izvještavaju u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor zasnovanim na obračunskom načelu (IPSAS), IFAC je kreirao paket materijala za obuku, pod zajedničkim nazivom Obuka predavača: Uvod u IPSAS.

Računovodstvene informacije na osnovu obračunskog načela pružaju veću transparentnost i korisne su za odgovornost i donošenje odluka. Primjena obračunskog računovodstva u javnom sektoru važan je prioritet u mnogim jurisdikcijama, posebno jer su javne finansije sada pod sve većim nadzorom kao rezultat pandemije.
Materijali za obuku prvenstveno su usmjereni na subjekte koji trenutno koriste gotovinsku osnovu računovodstva i prelaze, ili planiraju da pređu na IPSAS koji su zasnovani na obračunskom načelu. Materijali koji su predavačima dostupni besplatno, dizajnirani su za fleksibilnu upotrebu i mogu se prilagoditi potrebama učesnika obuke.
Kurs je strukturiran kroz deset modula, od kojih je svaki podijeljen na teme koje su samostalne i mogu se održavati kao pojedinačne sesije. Teme obuke uključuju imovinu, obaveze, finansijske instrumente i prvo usvajanje IPSAS-a zasnovanih na obračunskoj osnovi. Svaki modul uključuje priručnik za obuku i prateći komplet slajdova, sa nekim modulima koji sadrže dopunski video sadržaj.  

IFAC ostaje posvećen zalaganju za snažno upravljanje javnim finansijama i podršci usvajanju i primjeni IPSAS-a. Ovi materijali za obuku treba da pomognu subjektima iz javnog sektora širom svijeta u usvajanju visokokvalitetnih računovodstvenih praksi.  

IFAC I ICAEW SU OBJAVILI DRUGI NASTAVAK EDUKATIVNE SERIJE OD ŠEST DELOVA VEZANE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA
 

Međunarodna federacija računovođa (IFAC) zajedno sa Institutom ovlašćenih računovođa Engleske i Velsa (ICAEW), 26. oktobra 2020.godine je objavila drugi dio u svojoj edukativnoj seriji pod nazivom Sprečavanje pranja novca: Osnove: 2. dio: Pristup zasnovan na riziku.

Ova publikacija je dio šestomjesečne kratke edukativne serije koja pomaže profesionalnim računovođama da poboljšaju svoje znanje u vezi sa tim kako funkcioniše pranje novca, rizici sa kojima se oni suočavaju i šta mogu učiniti da ublaže te rizike i daju pozitivan doprinos javnom interesu. Prvi dio u ovoj seriji dao je opšti pregled borbe protiv pranja novca, uključujući definiciju pranja novca i analizu ključnih pojmova koje profesionalni računovođe moraju razumjeti. Ova edukativna serija, sa fokusom na pristupačnosti i lakoći upotrebe, biće resurs za male i srednje prakse (SMPs) i računovođe koje su manje upoznate sa AML-om, dok će istovremeno pružiti smjernice onima koji traže brzo obnavljanje znanja ili reference. Ove publikacije će biti predstavljena na vebsajtu IFAC-a  i ICAEW-a i biće dostupne za besplatno preuzimanje. Da bi bila globalno relevantna, ova serija koristi kao polazište pristup zasnovan na riziku Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) - globalnog nadzornog tijela za pranje novca i finansiranje terorizma.
             

IPSASB JE PREDLOŽIO ODLAGANJE DATUMA STUPANJA NA SNAGU ZA NAJNOVIJE STANDARDE I IZMJENE STANDARDA
 

IPSASB je 6. novembra 2020. godine objavio konačno saopštenje, Covid-19: Odlaganje datuma stupanja na snagu, kojim se odlažu datumi stupanja na snagu nedavno izdatih standarda i amandmana na IPSAS za jednu godinu, tj. do 1. januara 2023. godine. Kao odgovor na globalnu pandemiju Covid-19 i izazove koje je ona stvorila, svrha ovog saopštenja je da obezbijedi stejkholderima dodatno vrijeme za njihovu implementaciju.
Standardi i amandmani koji su ovim saopštenjem obuhvaćeni su:
·         IPSAS 41, Finansijski instrumenti;
·         IPSAS 42, Socijalna davanja;
·         Dugoročni udjeli u  pridruženim preduzećima  i zajedničkim poduhvatima (amandmani na IPSAS 36) i Karakteristike  plaćanja unaprijed sa negativnom nadoknadom (amandmani na IPSAS 41);
·         Zajedničke i pojedinačne usluge (amandmani na IPSAS 19) i
·         Poboljšanja IPSAS-a, 2019.  

Vijesti iz Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA)


APESB I IESBA SARAĐUJU NA ETIČKOM UPUTSTVU ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE U OKOLNOSTIMA COVIDA-19

Članovi Odbora za profesionalne računovodstvene i etičke standarde (APESB) i  Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA) su 31. jula 2020. godine izdali novu publikaciju pod nazivom Primjena Konceptualnog okvira Etičkog kodeksa u okolnostima vezanim za COVID-19: Scenarija u oblasti poreskih usluga i usluga procjene. U ovoj publikaciji se daje uputstvo za profesionalne računovođe u primjeni konceptualnog okvira u Međunarodnom etičkom kodeksu za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde o nezavisnosti revizora) (Kodeks) tokom određenih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19. Ovo izdanje koristi četiri hipotetička scenarija koji obuhvataju usluge i aktivnosti vezane za usluge oporezivanja i procjene. Dva scenarija sadrže uputstvo za profesionalne računovođe u javnoj praksi, a dva scenarija su fokusirana na profesionalne računovođe u privredi.

Ovo izdanje je kreiralo osoblje APESB-a kao jednu od inicijativa radne grupe koju su formirali IESBA i nacionalna tijela za postavljanje etičkih standarda (NSS) iz Australije, Kanade, Kine, Južne Afrike, Velike Britanije i SAD-a. Ovlašćenje ove grupe je da kreira resurse kao podršku implementaciji, kako bi pomogli računovođama da efikasno primjenjuju Kodeks kada se suoče sa nekim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19. Grupom presjedava zamjenik predsjednika IESBA, g-din Ričard Flek, uz podršku IESBA-ovog i NSS-ovog osoblja. Organizacije koje pripadaju ovoj radnoj grupi su: APESB (Australija), Ovlašćene profesionalne računovođe Kanade, Kineski institut ovlašćenih javnih računovođa, Nezavisni regulatorni odbor za revizore (Južna Afrika), Britanski savjet za finansijsko izvještavanje, i Američki institut ovlašćenih javnih računovođa.

Ova publikacija se može naći na IESBA-ovoj COVID-19 resursnoj stranici, koja služi kao veb stranica na IESBA-ovom sajtu posvećena temama vezanim za COVID-19. Radna grupa je planirala da u narednim nedeljama kreira dodatno uputstvo vezano za okolnosti nastale usled pandemije COVID-19.  

O APESB-u


Odbor za računovodstvene profesionalne i etičke standarde (APESB) je formiran 2006. godine, kao nezavisno tijelo za postavljanje standarda u Australiji, sa primarnim ciljem da kreira profesionalne i etičke standarde u javnom interesu za članove tri australijska profesionalna računovodstvena tijela, a to su: Ovlašćene računovođe Australije i Novog Zelanda, CPA Australija, i Institut javnih računovođa. Ova tri profesionalna računovodstvena tijela su članovi APESB-a.

O IESB-u


Odbor za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA) je nezavisni odbor za postavljanje globalnih standarda. Misija IESBA je da služi javnom interesu kreirajući etičke standarde, uključujuči zahtjeve za nezavisnošću revizora, koji teže podizanju kvaliteta standarda u etičkom ponašanju i praksi za sve profesionalne računovođe kroz kreiranje jednog snažnog, globalno primjenljivog Međunarodnog Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne stanadarde o nezavisnosti revizora) (Kodeks).