Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 23.09.2016 Kategorija: Nove i hitne informacije

Obavezno elektronsko podnošenje Prijava poreza na dobit, od januara 2017. godine

PORESKA UPRACA CRNE GORE  obavještava poreske obveznike da je od januara 2017. god.obavezno elektronsko podnošenje Prijava poreza na dobit

Izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni list Crne Gore” br. 055/16 od 17.08.2016. godine), koje će biti u primjeni od 1. januara 2017. godine, u članu 40 propisano je da su poreski obveznici dužni godišnju prijavu poreza na dobit podnijeti elektronskim putem, preko portala Poreske uprave https://eprijava.tax.gov.me.
  Da bi poreski obveznici izvršili navedenu zakonsku obavezu, neophodno je da isti posjeduju digitalni sertifikat izdat od sertifikacionog tijela - AD ''Pošta Crne Gore''. Dobijanje sertifikata je postupak koji se odvija nezavisno od Poreske uprave i definisan je pravilima koja su određena od strane sertifikacionog tijela. Sve potrebne informacije koje se odnose na postupak izdavanja elektronskih sertifikata poreski obveznici mogu dobiti putem zvanične internet stranice http://www.postacg-ca.me.   Imalac sertifikata ujedno mora biti i ovlašćeno lice upisano u Centralni registar obveznika i osiguranika (CROO) koji se vodi kod Poreske uprave. Registracija ovlašćenih lica za podnošenje elektronskih prijava koja nisu upisana u CROO vrši se podnošenjem JPR prijave i odgovarajućeg ovlašćenja. Najčešća vrsta ovlašćenja kada je u pitanju elektronsko podnošenje prijava je ugovorno ovlašćenje između obveznika podošenja poreskih prijava i knjigovodstvene agencije.   Postupak registracije sertifikata, tehnička podešavanja, procedura popunjavanja i potpisivanja prijava, detaljno su opisani u Uputstvu za korišćenje portala, koje se pored neophodnih softvera i druge dokumentacije nalazi na portalu Poreske uprave https://eprijava.tax.gov.me (download sekcija).   Imajući u vidu navedene zakonske obaveze, Poreska uprava ovim putem poziva obveznike poreza na dobit da se na vrijeme informišu i blagovremeno pripreme za novi način poslovanja sa Poreskom upravom Crne Gore, a stručnu i tehničku pomoć korisnici portala mogu dobiti svakog radnog dana od 08 - 16h putem e-mail adrese eprijava@tax.gov.me ili putem telefona: 020 448 - 223 i 020 448 - 158.   Uvođenje elektronskih servisa, uključujući i elektronsko podnošenje poreskih prijava, ima za cilj smanjenje oprećenja, kako za poreske obveznike, tako i za poreske službenike, i to pojednostavljivanjem administrativnih procedura i uštedom vremena potrebnog za ispunjavanja zakonom propisanih obaveza, kao i smanjenje mogućnosti za pojavu greške pri unosu podataka, čime se stvara preduslov za jačanje tačnosti i preciznosti baze podataka Poreske uprave, kao polazne tačke za sve dalje postupke i procedure u ovom organu.  Detaljnije...

Objavljeno: 30.08.2016 Kategorija: Nove i hitne informacije

Škola za sticanje zvanja RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR, septembar 2016.

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po LICENCIRANOM PROGRAMU  Ministarstva prosvjete,  organizuje  obuku  za sticanje stručnog zvanja RAČUNOVOĐA.

Obuka je namijenjena licima koja hoće ili se već bave poslovima računovodstva u malim i srednjim preduzećima,  sa ili bez radnog iskustva. 
Koncipirana je na način da  uljučuje predavanje, vježbe i praktičan rad, 2+2+2 (dva časa predavanja, dva časa vježbi i 2 časa praktičnog rada u računovodstenom programa). U obuci su uključeni svi segmenti računovodstvenih poslova od registracije preduzeća do zaključno sa izradom završnog računa.  

Obuka se organizuje  sa početkom od 19.09.2016.godine u Podgorici, a u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata obuku organizujemo i u drugim gradovima Crne Gore.

 
Prijavljivanje kandidata do: 16.09.2016.godine
·         na telefon: 020/227-708, fax: 020/207-291,
·         na e-mail irrcg@irrcg.co.me
.         lično na adresi: Malo brdo N 3 N 4 Podgorica.


 Za zvanje Računovodstveni tehničar (računovođa) predviđeno je polaganje 5 ispita: 
Ispiti su sledeći: 
1.       Privredno pravo, 
2.       Javne finansije (Poreski sistem), 
3.       Finansijsko računovodstvo, 
4.       Evidencija poslovnih promjena i 
5.       Sastavljanje finansijskih iskaza. 

Da bi se prijavili potrebno je da popunite prijavu i dostaviti kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi. 

Časovi su organizovani tri puta nedeljno po dva sata u poslepodnevnom terminu, a obuka traje 14 nedelja. 
E-mail:  irrcg@irrcg.co.me
Web: http://www.irrcg.co.me Detaljnije...

Objavljeno: 26.04.2016 Kategorija: Nove i hitne informacije

Rešenjem Ministarstva prosvjete UP I broj 07-81 od 18. februara 2014.godine IRRCG izdata LICENCA za obrazovanje odraslih u oblasti računovodstva. IRRCG je trenutno jedina ustanova koja posjeduje LICENCU za obrazovanje u ovoj oblasti.

Rešenjem Ministarstva prosvjete  UP I broj 07-81 od 18. februara 2014.godine  “Izaje se LICENCA organizatoru obrazovanja odraslih Institutu računovođa i revizora Crne Gore iz Podgorice, za izvođenje  Programa obrazovanja odraslih  za osposobljavanje za zanimanje: Računovodstveni tehničar/ka“. Za navedeni program obuke, shodno Pravilniku o sticanju profesionalnih zvanja i profesionalnom obrazovanju u Institutu računovođa i revizora Crne Gore, IRRCG vrši osposobljavanje za zvanje RAČUNOVOĐA.
Ovo je trenutno jedina LICENCA  u Crnoj Gori koja je izdata u oblasti računovodstva. Detaljnije...