Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 30.11.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, webinar 02.12.2021.

Institut računovođa i revizora CG u okviru III ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati  webinar,  u četvrtak 02.12.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova vezan za primjenu

ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA,    
Preporučujemo vašoj pažnji predavanje,  
prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi:
-Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja  

Osim profesora Popovića u drugom dijelu seminara biće obrađena tema:
Porez po odbitku – član 29 Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
koju će obraditi Ljatifa Deljanin sa Instituta računovođa I revizora Crne Gore.    
Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.   Detaljnije...

Objavljeno: 01.10.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

Edukacije za PORESKOG SAVJETNIKA 2021.

Institut računovođa i revizora CG pokreće III ciklus edukacije iz oblasti primjene poreskih propisa u CG-PORESKI SAVJETNIK.
Program edukacije se zasniva na Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika ("Službeni list CG", br. 073/19 od 27.12.2019) i namijenjen je licima koja su zainteresovana za unapređenje znanja iz oblasti neposredne primjene poreskih propisa u CG, kao i licima koja su zainteresovana za sticanje zvanja Poreski savjetnik prema odredbama Zakona o poreskim savjetnicima.  

Edukacija bi se odvijala tokom naredna  3 mjeseca po programskim oblastima (14 poglavlja) putem jednodnevnog seminara svake sedmice.
Zainteresovani mogu pohadjati cjelokupni program obuke (14 seminara), ili uzeti učešće na pojedinim oblastima koje su im od interesa.
 

Početak obuke i prvi seminar planiran za četvrtak 07.10.2021. godine.

Preporučujemo vašoj pažnji predavanje prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi:
 Poresko pravo, osim ove teme na seminaru će biti obrađene I sledeće:
1.      Prezentacija Zakona o poreskim savjetnicima
2.      Upoznavanje sa Programom obuke.  

Seminari će biti održani svakog četvrtka u periodu od 10.00-15.00 h sa pauzama putem Zoom platforme.  
Cijena cjelokupne obuke iznosi 500,00 eura, dok je iznos kotizacije za pojedinačne seminare 50,00 eura.  
Pozivamo sve zainteresovane da popunjenu prijavu dostave na     e-mejl adresu Instituta RRCG:  irrcg@irrcg.co.me.    
Sve dodatne informacije mozete dobiti putem navedene e-mail adrese ili putem telefona 020-227-708.
Detaljnije...

Objavljeno: 29.09.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

NOVO RRF magazin broj 3

Ovih dana izlazi novi broj časopisa RRF magazin broj 3.

Ovaj broj časopisa RRF-a, u najvećem dijelu, je posvećen primjeni MSFI 16 uključujući detalje kod prve primjene ovog standarda.
 

Paragraf C1 priloga Standarda (MSFI 16) C Datum stupanja na snagu i prelazni period propisuje da se MSFI 16 Lizinzi primjenjuje za godišnje izveštajne periode koji počinju na dan 1. januara 2019. godine ili kasnije. MSFI 16 zamjenjuje prethodni standard koji je uređivao računovodstveno obuhvatanje lizinga (MRS 17).


Prema obavještenju od 27.11.2020. godine, dostupnom na internet strani Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore,
Od 01.01.2021. godine u Crnoj Gori je preveden i u zvaničnoj primjeni sledeći Međunarodni standard finansijskog izvještavanja ( MSFI):

MSFI 16 –Lizing


Zvanična primjena MSFI 9 (za privredu) i MSFI 15 se odlaže.

Napomena: Primjena MSFI 9 za bankarski sektor se podstiče. Ranija primjena ostalih MRS/MSFI čija se zvaična primjena odlaže je dozvoljena.”
Detaljnije...

Objavljeno: 08.07.2021 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja "OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA"-SEPTEMBAR 2021.

Institut računovođa i revizora Crne Gore organizuje stručnu obuku za sticanje profesionalnog zvanja ’’OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA’’    

Uslovi za prijavljivanje:      

·         Visoka školska  sprema i najmanje  tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja; 
·         ili završena visoka škola u trogodišnjem trajanju i najmanje  četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
·         ili završena viša škola u dvogodišnjem trajanju i najmanje  pet godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;  

Kandidati koji su na Institutu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), za zvanje Ovlašćeni računovođa predviđeno je polaganje 5 ispita i to:

1.       Finansijski menadžment i kontrola, 
2.       Upravljanje kadrovima, 
3.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo), 
4.       Informacioni sistemi, 
5.       Revizija i finansijsko izvještavanje. 

Za polaznike koji nijesu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), a direktno bi polagali za ovlašćenog računovođu predviđeno je polaganje sledećih ispita:  

   
1.       Privredno pravo,
2.       Javne finansije (Poreski sistem),
3.       Finansijsko računovodstvo,
4.       Evidencija poslovnih promjena i sasatavljanje finansijskih iskaza,
5.       Finansijski menadžment i kontrola, 
6.       Upravljanje kadrovima, 
7.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo), 
8.       Informacioni sistemi, 
9.       Revizija i finansijsko izvještavanje. 

Institut priznaje ispite koji su položeni na fakultetu, o čemu odlučuje Komisija za edukaciju na osnovu dostavljene dokumentacije i uvrdjuje kompatibilnost položenih ispita sa ispitima predvidjenih obukom.

 Za prijavljivanje na obuku, potrebno je da ispunite    Prijavu za školu   i ispunjen obrazac da pošaljete u word ili pdf formatu na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me.  
Pored prijave za školu, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: 

1) Kopiju diplome ili Uvjerenje o završenim akademskim studijama
2) Uvjerenje o položenim ispitima 
3) Dokaz o praktičnom iskustvu minimum 3 godine

4) Molbu za priznavanje položenih ispita (za svaki predmet pojedinačno, za predmete koje ste polagali na Fakultetu i kompatibilni su sa predmetima koji su predvidjeni programom obuke)
5) Silabuse/nastavne programe za predmete za koje prilažete Molbu za priznavanje položenih ispita;  

 Dokaz da ste radili na računovodstvenim poslovima minimum 3 godine može biti potvrda od poslodavca u kojoj stoji navedeno da ste obavljali računovodstvene poslove (ako ste učestvovali u izradi završnog računa obavezno navesti) ili kopija ugovora o radu.

Kompletnu dokumentaciju možete dostaviti skeniranu u pdf formatu na e-mail adresu 
irrcg@irrcg.co.me.
 

Cijena obuke za zvanje "ovlašćeni računovođa" iznosi 500,00 eura. Svi kandidati plaćanje mogu da izvrše u 4 jednake mjesečne rate za vrijeme trajanja obuke.  
Planirano je da obuka počne u drugoj polovini septembra mjeseca.
Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me ili na kontakt telefon 020/227-708.

Detaljnije...